Xài thẻ chip contactless thì tiện hơn trong trường hợp này.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Xài thẻ chip contactless thì tiện hơn trong trường hợp này.