Cách tốc ký chữ Việt

Thảo luận trong 'Chữ Việt Nhanh' bắt đầu bởi Chữ Việt Nhanh, 4/11/14. Trả lời: 63, Xem: 151246.

Chia sẻ

 1. Chữ Việt Nhanh

  Chữ Việt Nhanh Thành viên

  Tham gia:
  30/10/14
  Được thích:
  32
  Khi cần ghi vội cho riêng mình, mỗi người thường tự tạo cách viết tắt riêng. Mách bạn thêm một cách tốc ký chữ Việt có hệ thống cho 52 vần ghép và một số phụ âm kép... để dùng kèm với cách tự tạo của riêng bạn.


  Bài nầy trình bày một cách tốc ký có hệ thống cho chữ Việt, vốn có ích cho việc:
  • “Chat” trên mạng, viết tin nhắn ở điện thoại di động, v.v…
  • Cài đặt vào trang Gõ Tắt ở các bộ gõ chữ Việt để khi gõ chữ tốc ký mà máy tính vẫn hiện ra chữ Việt trọn vẹn (hiện được tích hợp trong WinVNKey).
  • Gợi một số ý cho việc cải tiến chữ quốc ngữ nếu có.
  A. CÁCH TỐC KÝ

  Xin đọc các qui ước tốc ký từ trên xuống dưới, vì chúng có quan hệ nối tiếp. Cũng xin đọc các ví dụ để dễ nhớ các qui ước tốc ký.

  1. Dấu sắc ở vần ngược (một qui ước):

  Vần ngược là vần chỉ có dấu sắc hoặc dấu nặng, có phụ âm cuối là: c, ch, p, t (vd: oc, ach, up, ơt,…). Đọc vần ngược chưa có dấu, nghe giống như đọc vần ngược có dấu sắc, như: oc-óc, ach–ách, up-úp, ơt-ớt,…

  Do đó, một qui ước cần nhớ là:
  Bỏ bớt dấu sắc ở vần ngược ... (vd: bưc = bức, nup = núp, trot lọt = trót lọt).


  2. Y và Uy (ba quy ước):

  - I thay Y ... (vd: i tá = y tá, lí trí = lý trí).
  - (Ngoại trừ: Vần AY, ÂY vẫn là AY, ÂY.... Vd: ngày ấy = ngày ấy).

  - Y thay UY ... (vd: thý = thúy, byt = buýt, lỵ = lụy).


  3. Phụ âm đầu chữ (chín qui ước):

  - F thay PH ... (vd: fải = phải).

  - C thay K ... (vd: cẻ= kẻ, cể= kể, cín = kín).
  - K thay KH ... (vd: ki kó kăn = khi khó khăn).

  - Z thay D ... (vd: zì = dì, zo zự = do dự).
  - D thay Đ ... (vd: di dâu dó = đi đâu đó).
  - J thay GI ... (vd: já jì = giá gì, jữ jìn = giữ gìn, zù jì = dù gì).

  - G thay GH ... (vd: ge = ghe, gế = ghế, gì = ghì).
  - NG thay NGH ... (vd: nge = nghe, ngề = nghề, ngĩ = nghĩ).
  - Q thay QU ... (vd: qay = quay, qên = quên, qệt = quệt).


  4. Phụ âm cuối chữ (ba qui ước):

  - G thay NG ... (vd: xoog = xoong, trôg mog = trông mong).
  - H thay NH ... (vd: hoàh = hoành, huêh = huênh, qah = quanh).
  - K thay CH ... (vd: hoạk = hoạch, nguệk = nguệch, tak bạk = tách bạch).


  5. Vần “Nguyên âm ghép + chữ cái”
  (17 qui ước và một ngoại lệ):

  Đây là phần mới lạ, trình bày cách tốc ký có hệ thống cho 52 vần, vốn có ba - bốn chữ cái, xuống còn hai chữ cái mỗi vần.

  Tiếng Việt hiện có tất cả 57 vần “Nguyên âm ghép + chữ cái”.
  Trong đó, năm vần: oong, oanh, uênh, oach, uêch đã được tốc ký là: oog, oah, uêh,oak, uêk như vừa trình bày ở trên.

  Còn lại 52 vần:

  - OĂ: … oăt, oăc, oăn, oăm, oăng.
  - UÂ: … uât, uân, uâng, uây.
  - OE: … oet, oen, oem, oeo.
  - IÊ: … iêt, iêp, iêc, iên, iêm, iêng, iêu.... .
  - YÊ: … yêt, yên, yêm, yêng, yêu.
  - OA: … oat, oap, oac, oan, oam, oang, oai, oay, oao.
  - UƠ: … uơt, uơn.
  - UÔ: … uôt, uôc, uôn, uôm, uông, uôi.
  - ƯƠ: … ươt, ươp, ươc, ươn, ươm, ương, ươi, ươu.
  - UYÊ: … uyêt, uyên.

  Trong đó có:

  - Các nguyên âm ghép: OĂ, UÂ, OE, IÊ hay YÊ, OA, UƠ, UÔ, ƯƠ, UYÊ.
  - Các chữ cái cuối:T, P, C _ N, M, NG _ I , Y _ O , U.

  52 vần ấy được tốc ký còn hai chữ cái cho mỗi vần,bằng cách:

  - Rút gọn nguyên âm ghép còn một nguyên âm.
  - Và thay chữ cái cuối bằng một chữ cái khác.

  Rút gọn nguyên âm ghép còn một nguyên âm. Có chín qui ước và một ngoại lệ:

  - Ă thay OĂ
  - Â thay UÂ
  - E thay OE
  - I thay IÊ hay YÊ
  - O thay OA (Ngoại lệ: A thay OA, cho vần “oay”)
  - Ơ thay UƠ
  - U thay UÔ
  - Ư thay ƯƠ
  - Y thay UYÊ

  Thay chữ cái cuối bằng một chữ cái khác. Có tám qui ước sau:

  - D thay T
  - F thay P
  - S thay C

  - L thay N
  - V thay M
  - Z thay NG

  - J thay I, Y
  - W thay O, U

  Ráp chín nguyên âm rút gọn vào tám chữ cái cuối khác, ta tốc ký được 52 vần, trên mỗi vần chỉ còn hai chữ cái. Như vậy, chỉ cần nhớ 17 qui ước trên, ta dễ dàng nhớ được 52 vần tốc ký như sau:

  - ĂD, ĂS, ĂL, ĂV, ĂZ… (oăt, oăc, oăn, oăm, oăng).
  - ÂD, ÂL, ÂZ, ÂJ … (uât, uân, uâng, uây).
  - ED, EL, EV, EW… (oet, oen, oem, oeo).
  - ID, IF, IS, IL, IV, IZ, IW… (iêt, iêp, iêc, iên, iêm, iêng, iêu).
  - ID, IL, IV, IZ, IW… (yêt, yên, yêm, yêng, yêu).
  - OD, OF, OS, OL, OV, OZ, OJ, AJ, OW… (oat, oap, oac, oan, oam, oang, oai, oay, oao).
  - ƠD, ƠL … (uơt, uơn).
  - UD, US, UL, UV, UZ, UJ … (uôt, uôc, uôn, uôm, uông, uôi).
  - ƯD, ƯF, ƯS, ƯL, ƯV, ƯZ, ƯJ, ƯW … (ươt, ươp, ươc, ươn, ươm, ương, ươi, ươu).
  - YD, YL … (uyêt, uyên).

  Sau đây là các ví dụ cho 52 vần tốc ký. Các ví dụ tổng hợp tất cả qui ước tốc ký ở các phần trên để cho thấy nhiều chữ Việt được tốc ký rất gọn:

  - ĂD = oăt ... (vd: ngăd = ngoắt, ngặd = ngoặt).
  - ĂS = oăc ... (vd: hặs = hoặc, ngăs = ngoắc).
  - ĂL = oăn ... (vd: xăl = xoăn).
  - ĂV = oăm ... (vd: kăv = khoăm).
  - ĂZ = oăng ... (vd: hẵz = hoẵng, kắz = khoắng) 5.

  - ÂD = uât ... (vd: kâd = khuất, lậd = luật).
  - ÂL = uân ... (vd: kâl = khuân, tầl = tuần).
  - ÂZ = uâng ... (vd: bâg kâz = bâng khuâng).
  - ÂJ = uây ... (vd: kâj kỏa = khuây khỏa) 4+5=9.

  - ED = oet ... (vd: ked = khoét, lòe lẹd = lòe loẹt).
  - EL= oen ... (vd: hel = hoen).
  - EV = oem ... (vd: ngev ngév = ngoem ngoém).
  - EW = oeo ... (vd: ngẻw = ngoẻo) 4+9=13.

  - ID = iêt, yêt ... (vd: fịd = phiệt, id = yết, kid = khiết, zịd = diệt).
  - IF = iêp ... (vd: dịf = điệp, kif = khiếp, ngịf = nghiệp, zịf = diệp).
  - IS = iêc ... (vd: tis = tiếc, vịs = việc).
  - IL = iên, yên ... (vd: fil = phiên, íl = yến, qil = quiên, tìl = tiền).
  - IV = iêm, yêm ... (vd: fív = phiếm, ỉv = yểm, ngiv = nghiêm).
  - IZ = iêng, yêng ... (vd: iz = yêng, jíz = giếng, ngiz = nghiêng).
  - IW = iêu, yêu ... (vd: fíw = phiếu, íw = yếu, nhìw dìw = nhiều điều) 12+13=25.

  - OD = oat ... (vd: kod = khoát, lọd = loạt).
  - OF = oap ... (vd: ngof = ngoáp).
  - OS = oac ... (vd: kos = khoác, tọs = toạc).
  - OL = oan ... (vd: hòl tòl = hoàn toàn, kol = khoan).
  - OV = oam ... (vd: ngọv = ngoạm).
  - OZ = oang ... (vd: hòz = hoàng, kỏz = khoảng).
  - OJ = oai ... (vd: kój = khoái, ngòj = ngoài).
  - Ngoại lệ: AJ = oay ... (vd: laj haj = loay hoay).
  - OW = oao ... (vd: ngow = ngoao) 9+25 = 34.

  - ƠD = uơt ... (vd: hợd = huợt).
  - ƠL = uơn ... (vd: hỡl = huỡn) 2+34 =36.

  - UD = uôt ... (vd: nud = nuốt, rụd = ruột).
  - US = uôc ... (vd: cus = cuốc, thụs = thuộc).
  - UL = uôn ... (vd: kul = khuôn, lul = luôn, múl = muốn).
  - UV = uôm ... (vd: lụv thụv = luộm thuộm, nhúv = nhuốm).
  - UZ = uông ... (vd: úz = uống).
  - UJ = uôi ... (vd: cúj = cuối) 6+35 = 42.

  - ƯD = ươt ... (vd: lưd = lướt, lựd = lượt).
  - ƯF = ươp ... (vd: cưf = cướp).
  - ƯS = ươc ... (vd: dựs = được, fưs = phước, zựs = dược).
  - ƯL = ươn ... (vd: lựl = lượn).
  - ƯV = ươm ... (vd: bưv bứv = bươm bướm).
  - ƯZ = ương ... (vd: fưz = phương, gưz = gương).
  - ƯJ = ươi ... (vd: tưj cừj = tươi cười).
  - ƯW = ươu ... (Vd: rựw = rượu) 8+42 = 50.

  - YD = uyêt ... (vd: kyd = khuyết, tyd = tuyết, tỵd = tuyệt, qyd = quyết).
  - YL = uyên ... (vd: kyl = khuyên, lýl = luyến, qyl = quyên) 2+50=52.

  B. HAI ĐOẠN THƠ VIẾT BẰNG CHỮ TỐC KÝ

  Một khi nhớ được toàn bộ qui ước tốc ký (33 qui ước, một ngoại lệ), và hiểu các ví dụ ở trên, bạn sẽ dễ dàng hiểu hai đoạn thơ viết bằng chữ tốc ký sau đây.

  Bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên viết bằng chữ tốc ký:

  Mỗi năm hoa dào nở
  Mỗi năm hoa đào nở
  Lại thấy ôg dồ jà
  Lại thấy ông đồ già
  Bày mực tàu, jấy dỏ
  Bày mực tàu, giấy đỏ
  Bên fố dôg ngừj qa
  Bên phố đông người qua

  Bao nhiw ngừj thuê vid
  Bao nhiêu người thuê viết
  Tấm tăc ngợi ken tài
  Tấm tắc ngợi khen tài
  “Hoa tay thảo nhữg net
  “Hoa tay thảo những nét
  Như fựz múa rồg bay”
  Như phượng múa rồng bay”

  Nhưg mỗi năm, mỗi vắg
  Nhưng mỗi năm, mỗi vắng
  Ngừj thuê vid nay dâu
  Người thuê viết nay đâu
  Jấy dỏ bùl kôg thấm
  Giấy đỏ buồn không thắm
  Mực dọg trog ngil sầu
  Mực đọng trong nghiên sầu

  Ôg dồ vẫn ngồi dấy
  Ông đồ vẫn ngồi đấy
  Qa dừz kôg ai hay
  Qua đường không ai hay
  Lá vàg rơi trên jấy
  Lá vàng rơi trên giấy
  Ngòj trời mưa bụi bay
  Ngoài trời mưa bụi bay

  Năm nay dào lại nở
  Năm nay đào lại nở
  Kôg thấy ôg dồ xưa
  Không thấy ông đồ xưa
  Nhữg ngừj mul năm cũ
  Những người muôn năm cũ
  Hồn ở dâu bây jờ
  Hồn ở đâu bây giờ?


  Đoạn đầu Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du viết bằng chữ tốc ký:

  Trăm năm trog cõi ngừj ta
  Trăm năm trong cõi người ta
  Chữ tài chữ mệh kéo là get nhau
  Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
  Trải qa một cụs bể zâu
  Trải qua một cuộc bể dâu
  Nhữg dìw trôg thấy mà dau dớn lòg
  Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

  Lạ jì bỉ săc tư fog
  Lạ gì bỉ sắc tư phong
  Trời xah qen thói má hồg dáh gen
  Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen
  Cảo thơm lần jở trưs dèn
  Cảo thơm lần giở trước đèn
  Fog tìh cổ lục còn trỳl sử xah
  Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh

  Rằg năm Ja Tĩh trìw Mih
  Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh
  Bốn fưz fẳg lặg hai cih vữg vàg
  Bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng
  Có nhà vil ngọj họ Vưz
  Có nhà viên ngoại họ Vương
  Ja tư ngĩ cũg thừz thừz bậc trug
  Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung

  Một trai con thứ rôt lòg
  Một trai con thứ rốt lòng
  Vưz Qan là chữ, nối jòg nho ja
  Vương Quan là chữ, nối giòng nho gia
  Dầu lòg hai ả tố nga
  Đầu lòng hai ả tố nga
  Thý Cìw là chị, em là Thý Vân
  Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân

  Mai côt cak, tyd tih thần
  Mai cốt cách, tuyết tinh thần
  Một ngừj một vẻ, mừj fân vẹn mừj
  Một người một vẻ, mười phân vẹn mười


  C. LỜI CUỐI

  1) Cách tốc ký có hệ thống và dễ nhớ nầy đã được TS. Ngô Đình Học - tác giả bộ gõ WinVNKey - tích hợp toàn bộ (chỉ trừ i = y, y = uy) vào WinVNKey, để tạo ra một phương pháp mới gõ tắt chữ Việt. Nhờ vậy, nay các bạn có thể gõ chữ tốc ký mà máy tính vẫn hiện ra chữ Việt trọn vẹn.

  Muốn dùng nó, các bạn chỉ cần nhớ cách tốc ký nêu trong bài nầy, tải xuống WinVNKey và bật vài tuỳ chọn theo hướng dẫn ở bài Phương pháp mới gõ tắt chữ Việt tại https://www.tinhte.vn/threads/phuong-phap-moi-go-tat-chu-viet.2384297/ (hoặc tại http://chuvietnhanh.sourceforge.net/PhuongPhapMoiGoTatChuViet.htm)

  Ước tính bạn sẽ tiết kiệm gần 40% số phím phải gõ khi chỉ dùng duy nhất phương pháp nầy. Và bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn nữa khi dùng chung phương pháp tốc ký Chữ Việt Nhanh với trang gõ tắt các từ thường dùng của riêng bạn tự tạo.

  2) Gần đây, nhân đọc bài viết nầy, TS Nguyễn Vĩnh Tráng thấy chữ W chưa được dùng ở vị trí phụ âm đầu nên đã đề nghị dùng W thay cho hai phụ âm đầu NG và NGH (W = NG =NGH). Vì vậy, xin mời đọc bài Có nên thêm phụ âm đầu W trong Tốc Ký Chữ Việt chăng? của TS. Nguyễn Vĩnh-Tráng ở https://www.tinhte.vn/threads/co-nen-them-phu-am-dau-w-trong-toc-ky-chu-viet-nhanh.2384385/ (hoặc tại http://chuvietnhanh.sf.net/ThemPhuAmDauWTrongTocKyChuViet.htm).

  3) Một số tốc ký là của những người đi trước đã nêu ra khi bàn về vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ. Sau đây là xuất xứ của chúng:

  - Bỏ bớt dấu sắc ở vần ngược: Được thấy đầu tiên trong bài viết Một ý kiến về sự sửa đổi chữ quốc ngữ của ông Dương Tự Nguyên (Văn học tạp chí, số 5, 15/10/1932, và các số tiếp theo, trích sách Vấn đề cải tiến chữ quốcngữ, NXB Văn Hoá, Hà Nội, 1961, tr.79).

  - I thay Y: I thay cho y khi y là nguyên âm duy nhất trong chữ, được thấy trong tự điển Nouveau Dictionnaire Français-Annamite, Imp. de la Mission, Sài Gòn, 1922. (trích sách 100 năm phát triển tiếng Việt, Phụng Nghi, NXB Văn Nghệ, Hoa Kỳ, 1999, tr.134).

  - Y thay UY: Được thấy đầu tiên trong các tham luận của ông Nguyễn Trọng Phấn, Hoàng Tuỵ, Nông Ích Thuỳ và Phó Đức Thành, đọc tại hội nghị về Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ năm 1960 tại Hà Nội (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.309, 335, 341, 348).

  - F thay PH: Đề nghị của ông Ngô Quang Châu, in trong sách Chữ của dân tộc, Hà Nội, 1946, tr.122. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.62).

  - C thay K: Đề nghị nầy của ông Ngô Quang Châu, in trong sách Chữ của dân tộc, Hà Nội, 1946, tr.122. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.62).

  - K thay KH: Được thấy đầu tiên ở các tham luận của ông Hoàng Tuỵ và ông Phó Đức Thành, đọc tại hội nghị về Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, năm 1960 tại Hà Nội. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.335, 348).

  - Z thay D: Đề nghị nầy được thấy đầu tiên trong sách của ông E. F. Aymonier, Nos transcriptions, Excursions et Reconnaissances, Saigon, 1886, tome XII. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.45).

  - D thay Đ: Đề nghị nầy của ông Legrand de la Liraye, in trong tự điển Dictionnaire élémentaire annamite-français, Saigon, 1868, tr.3. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốcngữ, tr.43).

  - J thay GI và G thay GH: Đề nghị nầy của ông E. F. Aymonier, in trong Nos transcriptions, Excursions et Reconnaissances, Saigon, 1886, tome XII. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.45).

  - NG thay NGH: Đề nghị nầy xuất hiện đầu tiên năm 1906 trong bản kiến nghị của Tiểu ban Nghiên cứu vấn đề chữ quốc ngữ, được Hội đồng Cải lương Học chính Đông dương thông qua. Xem Conseil de perfectionnement del’Enseignement indigène. Première session, Hanoi, 1906, tr.64. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.54).

  - Q thay QU: Được thấy trong tham luận của ông Hoàng Tuỵ, đọc tại hội nghị về Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ năm 1960 tại Hà Nội. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.335).

  - Bỏ bớt N ở phụ âm cuối chữ NG và NH: Đề nghị nầy tuy chưa ai chính thức nêu ra nhưng lâu nay nhiều người vẫn thường bỏ bớt n ở phụ âm cuối ngnh để viết cho nhanh.

  D. BẢNG TÓM TẮT

  Xin xem Bảng tóm tắt Tốc ký Chữ Việt Nhanh (có dấu) ở đường dẫn sau:
  http://chuvietnhanh.sourceforge.net/BangTomTatTocKyCVN(CoDau).pdf

  Hoặc xem dưới đây:  TRẦN TƯ BÌNH (chuvietnhanh.sf.net)

  ----------------------------

  NGUỒN: http://chuvietnhanh.sourceforge.net/TocKyChuViet.htm
   

  Chia sẻ

  #1 Chữ Việt Nhanh, 4/11/14
  Sửa lần cuối: 22/5/15
  Trang Đức Anh, Nga94, ndhung1 người khác thích nội dung này.
 2. Chữ Việt Nhanh

  Chữ Việt Nhanh Thành viên

  Tham gia:
  30/10/14
  Được thích:
  32
  Ba cuộc thi có thưởng về tốc ký Chữ Việt Nhanh đã trôi qua 3 tháng.
  Nay xin viết vài lời để đưa bài này lên lại vị trí trang 1 (hoặc trang 2) của khu vực Chữ Việt Nhanh.
   
 3. 102haihoang

  102haihoang Dự bị

  Tham gia:
  20/4/15
  Được thích:
  2
  cảm ơn chủ thớt, bài viết rất hữu ích vs e
   
  Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
 4. Jangnara1310

  Jangnara1310 Thành viên

  Tham gia:
  28/1/15
  Được thích:
  25
  đọc truyện thấy có bảo cách viết tốc ký, giờ đã hiểu nó ntn
  nhưng cách viết này hơi khó hiểu, đọc bài này chưa hiểu lắm
   
 5. ChemGio33

  ChemGio33 Thành viên

  Tham gia:
  20/4/15
  Được thích:
  11
  mục này có tất cả 43 bài, có đúng 1 bài là người khác đăng
   
 6. cuongthinhco

  cuongthinhco Thành viên

  Tham gia:
  22/4/15
  Được thích:
  4
  Tiếng việt đúng là phức tạp mà, nói sao người nước ngoài nói tiếng việt khó nhất
   
 7. haysao

  haysao Dự bị

  Tham gia:
  1/5/15
  Được thích:
  2
  Cái này tốt đó có gì học hay thì cứ phát huy nhé!
   
  Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
 8. Thienthachvang

  Thienthachvang Thành viên

  Tham gia:
  16/4/15
  Được thích:
  10
  Chưa hiểu lắm
   
  1. Chữ Việt Nhanh

   Chữ Việt Nhanh Thành viên

   Tham gia:
   30/10/14
   Được thích:
   32
   Chữ Việt Nhanh @Thienthachvang Bạn chịu khó đọc từ từ sẽ hiểu dễ dàng. Mời bạn xem cảm nghĩ của bạn Trương Thị Bích Tuyền sau đây:

   CHỮ VIỆT NHANH: AI CŨNG CÓ THỂ HIỂU VÀ ÁP DỤNG


   Cô Trương Thị Bích Tuyền, 22 tuổi, công nhân KCS ở Công ty Điện tử SaigonTec, Khu Công nghiệp VSIP2, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương - người vừa đoạt giải Nhì, trị giá 10 triệu đồng, trong cuộc thi Tốc ký Chữ Việt Nhanh lần thứ nhì, chia sẻ:

   “Mình tham gia cuộc thi tốc ký Chữ Việt Nhanh (CVN) và may mắn nhận được giải thưởng là nhờ người chị giới thiệu cuộc thi này trên Facebook, và được chị dạy cách tốc ký để dự thi.

   Mình đã làm quen với tốc ký CVN từ khi vừa bắt đầu cuộc thi thứ nhất, nhưng vì bận việc quá nên đã bỏ lở không tham gia được. Ở cuộc thi thứ nhì, mình đã tranh thủ thời gian để tham gia và may mắn là người trúng giải.

   Với mình, tốc ký CVN cũng khá hay, giúp mình học được một cách viết mới giúp tiết kiệm thời gian khi nhắn tin cho bạn bè. Trước giờ, bạn bè nhắn tin thì cứ viết tắt tuỳ thích, nhiều lúc đọc tin nhắn đôi khi không hiểu gì. Còn với tốc ký CVN, mình học được cách viết tắt có quy ước mà ai từng biết đều có thể dể dàng hiểu và áp dụng nó vào cuộc sống”.

   (Nguồn: Xin xem đường dẫn ở đây hoặc ở đây).
    
   #10 Chữ Việt Nhanh, 22/5/15
   Sửa lần cuối: 22/5/15
 9. zhouken

  zhouken Dự bị

  Tham gia:
  1/9/11
  Được thích:
  1
  giông 1 dạng viết tắt
   
  Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
 10. Ponja

  Ponja Thành viên

  Tham gia:
  27/5/15
  Được thích:
  3
  Mình phải cố gắng học skill này mới được! Mặc dù đã là thời đại của công nghệ nhưng mình vẫn thích cầm bút để viết hơn!:cool:
   
  Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
 11. tuyennvph01155

  tuyennvph01155 Thành viên

  Tham gia:
  25/5/15
  Được thích:
  3
  hihihi nhiều dữ thanks bạn nhiều cái úng dụng cho cuộc sống nhưng nhiều cái bị gây hiểu làm người khác không đọc được ví dụ nt không dấu
   
  Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
 12. ho.nguyendeptrai

  ho.nguyendeptrai Thành viên

  Tham gia:
  26/1/15
  Được thích:
  6
  Nhìn phức tạp quá, ngại thử T_T
   
  1. Chữ Việt Nhanh

   Chữ Việt Nhanh Thành viên

   Tham gia:
   30/10/14
   Được thích:
   32
   Chữ Việt Nhanh @ho.nguyendeptrai @ho.nguyendeptrai: Nếu chỉ lướt nhanh thì sẽ thấy phức tạp, nhưng nếu từ từ đọc thì bạn sẽ có nhận xét như thầy giáo Triệu Văn Lai, 69 tuổi, như sau:


   Nhà giáo Triệu Văn Lai nhận hoa chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo 20/11.

   THẦY GIÁO 69 TUỔI SAY MÊ KHÁM PHÁ TỐC KÝ CHỮ VIỆT NHANH
   Đó là ông Triệu Văn Lai, 69 tuổi, nguyên giáo viên môn Vật Lý THPT ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - người vừa đoạt giải Nhất, trị giá 15 triệu đồng, của cuộc thi Tốc ký Chữ Việt Nhanh lần thứ nhất.

   Ông Lai chia sẻ: “Tôi là một nhà giáo hưu trí nhưng vẫn thường nhận soạn các giáo án, tài liệu tham khảo giảng dạy cho học sinh. Có những ngày, tôi phải gõ vài chục trang giấy, rất mất thời gian và mỏi mắt. Do vậy, con trai tôi đã lên mạng (Diễn đàn tinhte.vn) tìm hiểu, rồi tình cờ được biết về cộng đồng Chữ Việt Nhanh do anh Trần Tư Bình sáng lập, đang phổ biến và tổ chức cuộc thi tốc ký Chữ Việt Nhanh.

   Thấy hay, lại có thể ứng dụng cho việc rút ngắn thời gian gõ văn bản của mình nên tôi đã cùng con trai tìm hiểu và tham gia cuộc thi. Xin chân thành cảm ơn các anh Trần Tư Bình, Ngô Đình Học, cùng Ban tổ chức cuộc thi đã mang đến một phương pháp gõ tốc ký giản tiện mà lại có ‘phần thưởng lớn’ mang về.”

   Về những khó khăn ban đầu khi mới làm quen với phương pháp Chữ Việt Nhanh, ông kể: “Lúc mới làm quen, thực sự tôi thấy... khá nản vì có quá nhiều quy ước. Nhưng được sự động viên của con trai, cùng việc tìm hiểu sâu thêm về các nguyên lý cơ bản, tôi thấy các quy ước không phải được đặt ra một cách ngẫu nhiên mà đều có cơ sở khoa học.
   Lúc đầu, với một số quy ước, tôi khá băn khoăn, thắc mắc khi không hiểu ý đồ của tác giả. Thế nhưng sau một hồi suy ngẫm, tôi đã hiểu tại sao phải là quy ước thế này chứ không phải là thế kia. Mọi thứ đều có trật tự của nó.
   Khi hiểu được nguyên tắc quy ước ấy thì sẽ nhớ được lâu. Nhất là khi tự thực hành và đối chiếu với các ví dụ của tác giả, tôi đã thực sự bị cuốn hút và say mê trong việc khám phá các nguyên tắc viết tắt này.
   Tôi chỉ gặp một chút khó khăn trong quá trình cài đặt phần mềm WinVNKey, do máy tính của tôi dùng bản Windows 8.1. Nhưng sau một hồi nghiên cứu kỹ hướng dẫn của tác giả, tôi cũng đã hoàn tất và sử dụng phần mềm tốt.”


   Liệu phương pháp Chữ Việt Nhanh có giúp ông tiết kiệm được thời gian một cách đáng kể khi soạn bài?
   Trả lời câu hỏi ấy, ông Lai cho biết: “Tôi áp dụng cách tốc ký Chữ Việt Nhanh với những bài soạn nào không có nhiều công thức liên quan tới các ký tự đặc biệt dùng cho Toán, Lý. Lúc đầu, do chưa quen nên chưa rút ngắn được bao nhiêu thời gian. Tuy vậy, đến khi đã quen, tôi đã tiết kiệm được thời gian rất khả quan. Trước đây, khi mắt còn tốt, tôi gõ một trang A4 mất trung bình khoảng 7 phút. Bây giờ mắt kém, tay chân cũng không còn nhanh nhẹn như trước, tôi thường mất 10 phút để hoàn chỉnh. Nhờ có phương pháp gõ nhanh này, tôi có thể rút ngắn được thời gian soạn bài trên máy tính còn khoảng hơn 8 phút (tiết kiệm được gần 2 phút trên mỗi trang giấy).”

   Và ông đề nghị: “Theo tôi, hiện nay chưa có nhiều người biết đến và tham gia vào cộng đồng Chữ Việt Nhanh nên rất cần sự giới thiệu, quảng bá sâu rộng hơn nữa của Nhóm. Bản thân tôi cũng đã giới thiệu với các đồng nghiệp, anh em của mình cùng nghiên cứu để ứng dụng vào công việc. Bước đầu khá khả quan: mọi người đều rất hào hứng quan tâm, dù cũng có khó khăn một chút do phải thay đổi thói quen gõ máy tính suốt nhiều năm nay.”

   Ông nói thêm: “Một số người bảo tôi: Lỡ gõ cái này quen, đến lúc phải gõ theo cách thông thường lại lẫn lộn hết cả. Tôi cũng chưa biết nói với họ thế nào trong trường hợp ấy, nhưng tôi nghĩ đơn giản có những người rành vài ba thứ tiếng mà có bao giờ sợ nói nhầm tiếng này sang tiếng khác đâu.”

   (Hình tư liệu gia đình: Nhà giáo Triệu Văn Lai nhận hoa chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo 20/11.)

   (Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?...VDCwg5wfnxAmf.bps.t.1450207587&type=1&theater).

    
 13. Quân.

  Quân. Dự bị

  Tham gia:
  15/3/14
  Được thích:
  2
  thấy thế nào ấy. khả năng là ko quen
   
  1. Chữ Việt Nhanh

   Chữ Việt Nhanh Thành viên

   Tham gia:
   30/10/14
   Được thích:
   32
   Chữ Việt Nhanh @Quân. @ Quân: Nếu bạn dùng Facebook và hiểu được các qui tắc tốc ký trên thì mời bạn tham gia 6 đợt đố vui có thưởng sắp tới ở:
   Fanpage Chữ Việt Nhanh http://facebook.com/fanpageCVN .

   THỂ THỨC 6 ĐỢT ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG SẮP TỚI.
   Mời các bạn tham gia 6 đợt ĐVCT đều bắt đầu lúc 9 giờ sáng vn ngày đầu tiên tháng 7, 8, 9, 10, 11 & 12 năm 2015.
   Giải thưởng mỗi đợt là 10 triệu vnđ.
   Thể thức 6 đợt sẽ tương tự như nhau.
   Mỗi đợt có 2 phần:

   ***
   PHẦN 1: (giải 2 triệu vnđ)
   Ai trả lời đúng và sớm nhất 2 mục sau đây sẽ đoạt giải Phần 1.
   1. Mục 1: Một câu hỏi trắc nghiệm kiến thức phổ thông về Truyện Kiều.
   Trả lời, bạn chỉ chọn: a, b, c hoặc d.
   2. Mục 2: Dựa vào bài "Cách tốc ký chữ Việt"https://www.tinhte.vn/threads/cach-toc-ky-chu-viet.2384476/ (hoặchttp://chuvietnhanh.sourceforge.net/TocKyChuViet.htm), bạn viết lại 8 câu thơ Truyện Kiều (ví dụ câu 101-108) theo quy ước tốc ký Chữ Việt Nhanh,

   ***
   PHẦN 2: (giải 8 triệu vnđ)
   Bạn sẽ thực hiện 5 điều sau:
   a) Like Fanpage Chữ Việt Nhanh http://facebook.com/fanpageCVN (nếu chưa Like).
   b) Like và Share vào facebook của bạn ở chế độ Public. Đồng thời, Tag tên 3 người bạn trên bài share.
   c) Tự chọn 5 số bất kỳ, xong comment Số Tự Chọn vào Fanpage Chữ Việt Nhanh (http://facebook.com/fanpageCVN).
   d) Bạn cung cấp một Mã Số Cá Nhân: gồm các chữ cái đầu Họ Tên tài khoản ngân hàng của bạn + 3 số cuối cùng số tài khoản ngân hàng (Ví dụ: Trần Tư Bình, số tài khoản ngân hàng 123456789, thì MSCN là: TTB789).
   e) Dựa vào bài "Cách tốc ký chữ Việt" https://www.tinhte.vn/threads/cach-toc-ky-chu-viet.2384476/ (hoặchttp://chuvietnhanh.sourceforge.net/TocKyChuViet.htm), bạn viết lại 2 câu thơ Truyện Kiều theo quy ước tốc ký Chữ Việt Nhanh.
   Ai tham gia đầu tiên phải viết 2 câu (ví dụ BTC ra câu số 109-110), thì ai tham gia thứ nhì sẽ viết câu 111-112, ai thứ ba sẽ viết câu 113-114, cứ thế tiếp tục … , không trùng lặp, không cách khoảng.
   (Xem Truyện Kiều ở: http://www.daovien.net/t9-topic , hoặc ở:http://www.informatik.uni-leipzig.de/…/…/call_0001_0244.html ).

   Ai thực hiện đủ & đúng 5 điều trên, và có Số Tự Chọn gần đúng nhất với giải đặc biệt của kết quả xố số miền Bắc chiều thứ Năm sau ngày hết hạn tham gia (BTC định ngày cho mỗi đợt), sẽ đoạt giải Phần 2.
    
   #16 Chữ Việt Nhanh, 27/6/15
   Sửa lần cuối: 7/5/17
 14. Vũ trọng tình

  Vũ trọng tình Thành viên

  Tham gia:
  6/4/15
  Được thích:
  77
  rất hay cảm ơn chủ thớt nhé. :D:D:D
   
  Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
 15. tranthientrangbl

  tranthientrangbl Dự bị

  Tham gia:
  4/7/15
  Được thích:
  3
  Khá phức tạp nhưng rất đáng thử và áp dụng
  Thanks nhiều
   
  Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
 16. gia đình cờ vua

  gia đình cờ vua Thành viên

  Tham gia:
  14/8/15
  Được thích:
  9
  m mà nhớ dc hết cái này chắc bạc đầu
   
 17. nghimaikora

  nghimaikora Thành viên

  Tham gia:
  16/5/12
  Được thích:
  127
  Đã lướt qua và chưa hiểu lắm về mục đích cuối cùng của cách tốc ký này.
  - Nếu áp dụng cho gõ nhanh văn bản như thày Triệu Văn Lai nói thì cái này có khác gì gõ bằng vietkey ngày trước (hn_ = Hà Nội, vn_ = Việt Nam), chỉ khác là cách này khoa học hơn!?
  - Còn theo lời bạn Bích Tuyền thì cách này có ích cho chat, nhắn tin (!?) Nhưng cũng theo bạn Tuyền thì chỉ ai nắm rõ quy luật mới hiểu được ý người viết. Nếu vậy thì cách viết này có khác gì ngôn ngữ chat của teen mà báo chí từng nói tới!? Rồi sự trong sáng của tiếng Việt...???

  Một trai con thứ rôt lòg
  Vưz Qan là chữ, nối jòg nho ja
  Dầu lòg hai ả tố nga
  Thý Cìw là chị, em là Thý Vân

  Mai côt cak, tyd tih thần
  Một ngừj một vẻ, mừj fân vẹn mừj
   
  Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.

Chia sẻ

Đang tải...