Chữ Việt Nhanh: Cách ghi gọn chữ Việt

Thảo luận trong 'Chữ Việt Nhanh' bắt đầu bởi Chữ Việt Nhanh, 13/3/18. Trả lời: 9, Xem: 57934.

Chia sẻ

 1. Chữ Việt Nhanh

  Tham gia:
  30/10/14
  Được thích:
  51
  Chữ Việt Nhanh
  #1 Chữ Việt Nhanh, 13/3/18
  Sửa lần cuối: 13:56 ngày 16/7/18
  Chữ Việt Nhanh: Cách ghi gọn chữ Việt

  Trần Tư Bình


  Đây là cách viết hoàn chỉnh và hệ thống cho toàn bộ chữ Việt, chứ không chỉ cho một số từ thường dùng. Chúng hữu ích cho việc:
  • Góp một số đề nghị cho việc cải tiến chữ quốc ngữ, nếu việc cải tiến là cần thiết.
  • Cài đặt vào trang “Gõ Tắt” ở các bộ gõ chữ Việt để khi gõ chữ ghi gọn mà máy tính vẫn hiện ra chữ Việt trọn vẹn. Hiện đã được tích hợp trong bộ gõ WinVNKey. Kết quả, chỉ cần gõ tối đa 3 lần phím cho hơn 99.99% từ Việt khi chúng không có dấu gì; và gõ tối đa 4 lần phím khi chúng có dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng. Xin xem hướng dẫn ở https://tinhte.vn/threads/phuong-phap-moi-go-tat-chu-viet-voi-winvnkey.2384297/ (hoặc http://chuvietnhanh.sourceforge.net/PhuongPhapMoiGoTatChuViet.htm)
  • Khi cần ghi chép nhanh cá nhân, hoặc viết tin nhắn nhanh trên mạng, điện thoại di động, v.v…

  Phương pháp mới gõ tắt chữ Việt với WinVNKey

  PHƯƠNG PHÁP MỚI GÕ TẮT CHỮ VIỆT VỚI WINVNKEY Trần Tư Bình & Ts. Ngô Đình Học Nghiền ngẫm 40 phút, tiết kiệm gần 40% thời gian gõ A. Giới thiệu...
  tinhte.vn

  A. QUI ƯỚC GHI GỌN

  Xin đọc các qui ước theo thứ tự từ trên xuống dưới vì chúng có quan hệ nối tiếp.
  Hiểu được qui ước phía trên thì mới hiểu được các qui ước và ví dụ phía dưới.

  1. Dấu sắc ở vần ngược (một qui ước):

  Vần ngược là vần chỉ có dấu sắc hoặc dấu nặng, chúng có phụ âm cuối là: c, ch, p, t (Vd: ưc, ach, up, ot, …).
  Khi đọc vần ngược không dấu, ta nghe giống như có dấu sắc, ví dụ: ưc-ức, ach–ách, up-úp, ot-ót, ….

  Do đó, qui ước đầu tiên là:
  - Bỏ bớt dấu sắc ở vần ngược ... vd: bực tưc = bực tức, nup = núp, trot lọt = trót lọt.

  2. Y và Uy (ba qui ước):

  - I thay Y ... vd: i tá = y tá, lí trí = lý trí.
  - Ngoại trừ: Vần AY, ÂY vẫn là AY, ÂY.... vd: ngày ấy = ngày ấy.
  - Y thay UY ... vd: thý = thúy, byt = buýt, = ủy

  3. Phụ âm đầu chữ (chín qui ước):

  - F thay PH ... vd: fải = phải.
  - C thay K ... vd: cín = kín, cể = kể, cẻ = kẻ.
  - K thay KH ... vd: ki kó kăn = khi khó khăn.
  - Z thay D ... vd: = dì, zo zự = do dự.
  - D thay Đ ... vd: di dâu dó = đi đâu đó.
  - J thay GI ... vd: já jì = giá gì, jữ jìn = giữ gìn, zù jì = dù gì.
  - G thay GH ... vd: = ghì, gế = ghế, ge = ghe.
  - W thay NG, NGH ... vd: = nghĩ, wề = nghề, we = nghe.
  - Q thay QU ... vd: qay = quay, qân = quân, qôc = quốc, qy = quy, qi = qui.

  4. Phụ âm cuối chữ (ba qui ước):

  - G thay NG ... vd: xoog = xoong, trôg mog = trông mong.
  - H thay NH ... vd: hoàh = hoành, huêh = huênh, qah = quanh.
  - K thay CH ... vd: hoạk = hoạch, wuệk = nguệch, tak bạk = tách bạch.

  5. Vần “Nguyên âm ghép + chữ cái” (17 qui ước và một ngoại lệ):

  Đây là phần cuối cùng nhưng quan trọng nhất vì nó trình bày cách tốc ký có hệ thống cho 52 vần, vốn có 3 hoặc 4 chữ cái, xuống còn chỉ 2 chữ cái mỗi vần.

  Tiếng Việt hiện có tất cả 57 vần “Nguyên âm ghép + chữ cái”.
  Trong đó, năm vần: oong, oanh, uênh, oach, uêch đã được tốc ký là: oog, oah, uêh,oak, uêk như vừa trình bày ở trên (xem ví dụ phần A.4 Phụ âm cuối chữ)..

  Còn lại 52 vần:
  - IÊ: … iêt, iêp, iêc, iên, iêm, iêng, iêu.
  - YÊ: … yêt, yên, yêm, yêng, yêu.
  - UYÊ: … uyêt, uyên.
  - UÔ: … uôt, uôc, uôn, uôm, uông, uôi.
  - ƯƠ: … ươt, ươp, ươc, ươn, ươm, ương, ươi, ươu.
  - UƠ: … uơt, uơn.
  - UÂ: … uât, uân, uâng, uây.
  - OĂ: … oăt, oăc, oăn, oăm, oăng.
  - OE: … oet, oen, oem, oeo.
  - OA: … oat, oap, oac, oan, oam, oang, oai, oay, oao.

  52 vần này là sự kết hợp giữa: Các nguyên âm ghép và Các chữ cái cuối.
  - Các nguyên âm ghép là: iê hay yê, uyê, uô, ươ, uơ, uâ, oă, oe, oa
  - Các chữ cái cuối là: t, p, c, n, m, ng, i hay y, o hay u.

  52 vần nầy được ghi gọn còn 2 chữ cái cho mỗi vần, bằng cách:
  - Rút gọn nguyên âm ghép còn một nguyên âm.
  - Đồng thời, thay chữ cái cuối bằng một chữ cái khác.

  Rút gọn nguyên âm ghép còn một nguyên âm. Có 9 qui ước và 1 ngoại lệ:
  I thay IÊ hay YÊ
  Y thay UYÊ
  U thay UÔ
  Ư thay ƯƠ
  Ơ thay UƠ
  Â thay UÂ
  Ă thay OĂ
  E thay OE
  O thay OA …… (Ngoại lệ: A thay OA, cho vần “oay”)

  Thay chữ cái cuối bằng một chữ cái khác. Có tám qui ước sau:
  D thay T
  F thay P
  S thay C
  L thay N
  V thay M
  Z thay NG
  J thay I, Y
  W thay O, U

  Ráp 9 nguyên âm rút gọn vào 8 chữ cái cuối khác, ta ghi gọn được 52 vần trên mỗi vần chỉ còn 2 chữ cái.
  Do đó, chỉ cần nhớ 18 qui ước trên, ta sẽ hiểu được cách ghi gọn 52 vần trên như sau:

  - id, if, is, il, iv, iz, iw = iêt, iêp, iêc, iên, iêm, iêng, iêu.
  - id, il, iv, iz, iw = yêt, yên, yêm, yêng, yêu. (khi i ở đầu từ)
  Ví dụ:
  • kid = khiết, zịd = diệt, id = yết.
  • kif = khiếp, wịf = nghiệp.
  • tis vịs = tiếc việc.
  • fil = phiên, íl = yến.
  • fív = phiếm, wiv = nghiêm, ỉv = yểm.
  • jíz = giếng, wiz = nghiêng, iz = yêng
  • fíw = phiếu, dìw = điều, iw = yêu (12)
  - yd, yl = uyêt, uyên.
  Ví dụ:
  • kyd = khuyết, qyd = quyết, tỵd = tuyệt.
  • kyl = khuyên, qỳl = quyền, wỹl = nguyễn. (2+12=14)
  - ud, us, ul, uv, uz, uj = uôt, uôc, uôn, uôm, uông, uôi.
  Ví dụ:
  • nud = nuốt, rụd = ruột.
  • cus = cuốc.
  • kul = khuôn, lul = luôn.
  • lụv thụv = luộm thuộm.
  • úz = uống.
  • cúj = cuối. (6+14=20)
  - ưd, ưf, ưs, ưl, ưv, ưz, ưj, ưw = ươt, ươp, ươc, ươn, ươm, ương, ươi, ươu.
  Ví dụ:
  • lưd = lướt.
  • cưf = cướp.
  • dựs = được, zựs = dược, fưs = phước.
  • lựl = lượn.
  • bưv bứv = bươm bướm.
  • fưz = phương, gưz = gương.
  • tưj cừj = tươi cười.
  • rựw = rượu. (8+20=28)
  - ơd, ơl = uơt, uơn.
  Ví dụ:
  • hợd = huợt.
  • hỡl = huỡn. (2+28=30)
  - âd, âl, âz, âj = uât, uân, uâng, uây.
  Ví dụ:
  • kâd = khuất, lậd = luật.
  • kâl = khuân, tầl = tuần.
  • bâg kâz = bâng khuâng.
  • kâj kỏa = khuây khỏa. (4+30=34)
  - ăd, ăs, ăl, ăv, ăz = oăt, oăc, oăn, oăm, oăng.
  Ví dụ:
  • chăd = choắt, wặd = ngoặt.
  • hặs = hoặc, wăs = ngoắc.
  • xăl = xoăn.
  • kăv = khoăm.
  • hẵz = hoẵng, kắz = khoắng. (5+34=39)
  - ed, el, ev, ew = oet, oen, oem, oeo.
  Ví dụ:
  • ked = khoét, lòe lẹd = lòe loẹt.
  • hel = hoen.
  • wev wév = ngoem ngoém.
  • wẻw = ngoẻo. (4+39=43)
  - od, of, os, ol, ov, oz, oj, aj (ngoại lệ cho vần “oay”), ow = oat, oap, oac, oan, oam, oang, oai, oay, oao.
  Ví dụ:
  • kod = khoát, lọd = loạt.
  • wof = ngoáp.
  • kos = khoác, tọs = toạc.
  • hòl tòl = hoàn toàn.
  • wọv = ngoạm.
  • hòz = hoàng, kỏz = khoảng.
  • kój = khoái, wòj = ngoài.
  • Ngoại lệ: aj = oay …… Vd: laj haj = loay hoay.
  • wow = ngoao. (9+43=52)

  B. BẢNG TÓM TẮT


  Xin xem Bảng tóm tắt cách ghi gọn Chữ Việt Nhanh ở đường dẫn sau:
  http://chuvietnhanh.sourceforge.net/BangTomTatCachGhiGonChuVietNhanh(CoDau).pdf

  Hoặc xem dưới đây:​


  C. HAI ĐOẠN THƠ CHỮ GHI GỌN


  Một khi nhớ được toàn bộ qui ước ghi gọn (33 qui ước và 1 ngoại lệ) và hiểu các ví dụ ở trên, ta dễ dàng hiểu hai đoạn thơ viết bằng chữ ghi gọn sau đây.

  Bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên bằng chữ ghi gọn:
  Mỗi năm hoa dào nở
  Mỗi năm hoa đào nở
  Lại thấy ôg dồ jà
  Lại thấy ông đồ già
  Bày mực tàu, jấy dỏ
  Bày mực tàu, giấy đỏ
  Bên fố dôg wừj qa
  Bên phố đông người qua

  Bao nhiw wừj thuê vid
  Bao nhiêu người thuê viết
  Tấm tăc wợi ken tài
  Tấm tắc ngợi khen tài
  “Hoa tay thảo nhữg net
  “Hoa tay thảo những nét
  Như fựz múa rồg bay”
  Như phượng múa rồng bay”

  Nhưg mỗi năm, mỗi vắg
  Nhưng mỗi năm, mỗi vắng
  Wừj thuê vid nay dâu
  Người thuê viết nay đâu
  Jấy dỏ bùl kôg thấm
  Giấy đỏ buồn không thắm
  Mực dọg trog wil sầu
  Mực đọng trong nghiên sầu

  Ôg dồ vẫn ngồi dấy
  Ông đồ vẫn ngồi đấy
  Qa dừz kôg ai hay
  Qua đường không ai hay
  Lá vàg rơi trên jấy
  Lá vàng rơi trên giấy
  Wòj trời mưa bụi bay
  Ngoài trời mưa bụi bay

  Năm nay dào lại nở
  Năm nay đào lại nở
  Kôg thấy ôg dồ xưa
  Không thấy ông đồ xưa
  Nhữg wừj mul năm cũ
  Những người muôn năm cũ
  Hồn ở dâu bây jờ
  Hồn ở đâu bây giờ?


  Đoạn đầu Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du bằng chữ ghi gọn:
  Trăm năm trog cõi wừj ta
  Trăm năm trong cõi người ta
  Chữ tài chữ mệh kéo là get nhau
  Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
  Trải qa một cụs bể zâu
  Trải qua một cuộc bể dâu
  Nhữg dìw trôg thấy mà dau dớn lòg
  Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

  Lạ jì bỉ săc tư fog
  Lạ gì bỉ sắc tư phong
  Trời xah qen thói má hồg dáh gen
  Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen
  Cảo thơm lần jở trưs dèn
  Cảo thơm lần giở trước đèn
  Fog tìh cổ lục còn trỳl sử xah
  Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh

  Rằg năm Ja Tĩh trìw Mih
  Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh
  Bốn fưz fẳg lặg hai cih vữg vàg
  Bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng
  Có nhà vil wọj họ Vưz
  Có nhà viên ngoại họ Vương
  Ja tư wĩ cũg thừz thừz bậc trug
  Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung

  Một trai con thứ rôt lòg
  Một trai con thứ rốt lòng
  Vưz Qan là chữ, nối jòg nho ja
  Vương Quan là chữ, nối giòng nho gia
  Dầu lòg hai ả tố nga
  Đầu lòng hai ả tố nga
  Thý Cìw là chị, em là Thý Vân
  Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân

  Mai côt cak, tyd tih thần
  Mai cốt cách, tuyết tinh thần
  Một wừj một vẻ, mừj fân vẹn mừj
  Một người một vẻ, mười phân vẹn mười


  D. LỜI CUỐI

  1) Cách ghi gọn nầy đã được TS. Ngô Đình Học, tác giả bộ gõ WinVNKey http://winvnkey.sf.net , tích hợp toàn bộ cách ghi gọn (chỉ trừ: i = y, y = uy) vào WinVNKey, để tạo ra một phương pháp mới gõ tắt chữ Việt. Gõ chữ ghi gọn mà máy tính vẫn hiện ra chữ Việt trọn vẹn.
  Kết quả, chỉ cần gõ tối đa 3 lần phím cho hơn 99.99% từ Việt khi chúng là thanh ngang; và tối đa 4 lần phím khi có dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng.
  Chỉ cần nhớ cách ghi gọn, tải xuống WinVNKey và theo hướng dẫn ở bài “Phương pháp mới gõ tắt chữ Việt” https://www.tinhte.vn/threads/phuong-phap-moi-go-tat-chu-viet.2384297/ (hoặc http://chuvietnhanh.sourceforge.net/PhuongPhapMoiGoTatChuViet.htm).

  2) Gần đây, nhân đọc bài viết này, nhà giáo Đặng Thái Long (Đại học Sư phạm Toán - Hà Nội) thấy vần “ương” có tần suất sử dụng cao trong tiếng Việt nên đã đề nghị khi đứng cuối từ (hoặc đứng một mình), có thể thay thế “ương” bằng chữ z (nói cách khác, bỏ bớt chữ ư trong tổ hợp ưz của hệ thống CVN hiện hành). Xin mời đọc bài “Hồn Trương Ba – Da hàng thịtcủa nhà giáo Đặng Thái Long ở: http://chuvietnhanh.sourceforge.net/HonTruongBaDaHangThit.htm .

  3) Một số qui ước ghi gọn là của những người khác đã nêu ra khi bàn về vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ
  hoặc nhiều người đã dùng để ghi gọn chữ Việt.

  Sau đây là xuất xứ của chúng:

  - Bỏ bớt dấu sắc ở vần ngược: Được thấy đầu tiên trong bài viết Một ý kiến về sự sửa đổi chữ quốc ngữ của ông Dương Tự Nguyên (Văn học tạp chí, số 5, 15/10/1932, và các số tiếp theo, trích sách Vấn đề cải tiến chữ quốcngữ, NXB Văn Hoá, Hà Nội, 1961, tr.79).

  - I thay Y: I thay cho y khi y là nguyên âm duy nhất trong chữ, được thấy trong tự điển Nouveau Dictionnaire Français-Annamite, Imp. de la Mission, Sài Gòn, 1922. (trích sách 100 năm phát triển tiếng Việt, Phụng Nghi, NXB Văn Nghệ, Hoa Kỳ, 1999, tr.134).

  - Y thay UY: Được thấy đầu tiên trong các tham luận của ông Nguyễn Trọng Phấn, Hoàng Tuỵ, Nông Ích Thuỳ và Phó Đức Thành, đọc tại hội nghị về Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ năm 1960 tại Hà Nội (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.309, 335, 341, 348).

  - F thay PH: Đề nghị của ông Ngô Quang Châu, in trong sách Chữ của dân tộc, Hà Nội, 1946, tr.122. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.62).

  - C thay K: Đề nghị nầy của ông Ngô Quang Châu, in trong sách Chữ của dân tộc, Hà Nội, 1946, tr.122. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.62).

  - K thay KH: Được thấy đầu tiên ở các tham luận của ông Hoàng Tuỵ và ông Phó Đức Thành, đọc tại hội nghị về Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, năm 1960 tại Hà Nội. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.335, 348).

  - Z thay D: Đề nghị nầy được thấy đầu tiên trong sách của ông E. F. Aymonier, Nos transcriptions, Excursions et Reconnaissances, Saigon, 1886, tome XII. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.45).

  - D thay Đ: Đề nghị nầy của ông Legrand de la Liraye, in trong tự điển Dictionnaire élémentaire annamite-français, Saigon, 1868, tr.3. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốcngữ, tr.43).

  - J thay GI và G thay GH: Đề nghị nầy của ông E. F. Aymonier, in trong Nos transcriptions, Excursions et Reconnaissances, Saigon, 1886, tome XII. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.45).

  - W thay NG NGH: Gần đây, nhân đọc bài viết này, TS. Nguyễn Vĩnh-Tráng thấy chữ W chưa được dùng ở vị trí phụ âm đầu nên đã đề nghị dùng W thay cho hai phụ âm đầu NG và NGH (W = NG =NGH). Xin mời đọc bài “Có nên thêm phụ âm đầu W trong « Tốc Ký Chữ Việt » chăng?” của TS. Nguyễn Vĩnh-Tráng ở:
  http://chuvietnhanh.sf.net/ThemPhuAmDauWTrongTocKyChuViet.htm
  (hoặc ở: http://chimviet.free.fr/ngonngu/nguyenvinhtrang/nvtrn054_VietTatChuViet.htm).

  Nguyễn Vĩnh-Tráng

  Nguyễn Vĩnh-Tráng
  chimviet.free.fr


  - Q thay QU: Được thấy trong tham luận của ông Hoàng Tuỵ, đọc tại hội nghị về Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ năm 1960 tại Hà Nội. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.335).

  - Bỏ bớt N ở phụ âm cuối chữ NG và NH: Đề nghị nầy tuy chưa ai chính thức nêu ra nhưng lâu nay nhiều người vẫn thường bỏ bớt n ở phụ âm cuối ngnh để viết cho nhanh.

  ____________________________

  © Trần Tư Bình (Email: tubinhtran@gmail.com, Website: Chữ Việt Nhanh http://chuvietnhanh.sf.net).

  NGUỒN:
  http://chuvietnhanh.sourceforge.net/ChuVietNhanhCachGhiGonChuViet.htm
  http://chuvietnhanh.sourceforge.net/ChuVietNhanhCachGhiGonChuViet.pdf
   

  Chia sẻ

  #1 Chữ Việt Nhanh, 13/3/18
  Sửa lần cuối: 13:56 ngày 16/7/18
 2. Chữ Việt Nhanh

  Tham gia:
  30/10/14
  Được thích:
  51
  Chữ Việt Nhanh
  #2 Chữ Việt Nhanh, 17/3/18
  Sửa lần cuối: 19/3/18
  Sau khi hiểu bài "Chữ Việt Nhanh: Cách ghi gọn chữ Việt", bạn có thể tham gia các kỳ "Đố Vui Có Thưởng - Chữ Việt Nhanh: Cách ghi gọn chữ Việt", bắt đầu lúc 9 giờ sáng mỗi ngày đầu của tháng trong năm 2018, và ngày hết hạn là cuối ngày 10 của mỗi tháng trong mỗi đợt Đố Vui..

  Tổng giải thưởng mỗi đợt là 3 triệu vnd.

  Đợt 1 "Đố Vui Có Thưởng - Chữ Việt Nhanh: Cách ghi gọn chữ Việt" sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng ngày 01/04/2018.

  Thân mời các bạn tham gia ở Fanpage Chữ Việt Nhanh http://facebook.com/fanpageCVN & Diễn đàn Tinh Tế > Chữ Việt Nhanh https://tinhte.vn/forums/chu-viet-nhanh.639/

  Fanpage Chữ Việt Nhanh

  Fanpage Chữ Việt Nhanh. 7,6K lượt thích. Fanpage của trang mạng Chữ Việt Nhanh: http://chuvietnhanh.sf.net Fanpage of Chữ Việt Nhanh website.
  facebook.com
   
  #2 Chữ Việt Nhanh, 17/3/18
  Sửa lần cuối: 19/3/18
 3. Lâm Bình 1246

  Tham gia:
  28/7/17
  Được thích:
  4
  Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
  1. Chữ Việt Nhanh

   Tham gia:
   30/10/14
   Được thích:
   51
   Chữ Việt Nhanh
   Chữ Việt Nhanh @Lâm Bình 1246 Nhiều bạn trẻ khác hiểu được thì bạn cũng hiểu được thôi.
    
 4. Chữ Việt Nhanh

  Tham gia:
  30/10/14
  Được thích:
  51
  Chữ Việt Nhanh
  Xin xem trước Thể lệ cách tham gia Đố vui Có Thưởng và Ví dụ đề thi mẫu sau đây để hiểu rõ hơn.
  ĐỀ THI MẪU
  ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG – CHỮ VIỆT NHANH: CÁCH GHI GỌN CHỮ VIỆT.


  --------------​

  Mời các bạn tham gia Đố Vui Có Thưởng vào mỗi đầu tháng …

  ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG ĐỢT … – CHỮ VIỆT NHANH: CÁCH GHI GỌN CHỮ VIỆT.
  PHẦN 1: (Giải 1 triệu vnđ)
  PHẦN 2: (Hai giải, mỗi giải 1 triệu vnđ)
  Bạn tham gia phần nào cũng được, hoặc cả 2 phần.

  HẠN CHÓT THAM GIA Phần 1&2: cuối ngày 10-…-2018.

  MỤC ĐÍCH: Bạn hiểu được một cách ghi gọn chữ Việt để viết tay cho riêng mình; và nếu thích, bạn tải xuống bộ gõ WinVNKey, bật vài tùy chọn, gõ theo cách ghi gọn mà máy tính vẫn hiện ra chữ Việt trọn vẹn.

  Kết quả, chỉ cần gõ tối đa 3 lần phím cho hơn 99.99% từ Việt khi chúng là thanh ngang; và tối đa 4 lần phím khi có dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng.

  THỂ LỆ:

  Nộp các câu trả lời ở cả 2 nơi sau đây mới hợp lệ:

  a. Bạn nộp bài ở đây trước: Fanpage Chữ Việt Nhanh http://facebook.com/fanpageCVN > ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG ĐỢT … - CHỮ VIỆT NHANH: CÁCH GHI GỌN CHỮ VIỆT (Bài ở đây là bản chính để BTC chấm điểm).

  Fanpage Chữ Việt Nhanh

  Fanpage Chữ Việt Nhanh. 7,6K lượt thích. Fanpage của trang mạng Chữ Việt Nhanh: http://chuvietnhanh.sf.net Fanpage of Chữ Việt Nhanh website.
  facebook.com


  b. Sau đó copy bài và đăng vào: Diễn đàn Tinh Tế > Chữ Việt Nhanh http://tinhte.vn/forums/chu-viet-nhanh.639 > ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG ĐỢT … – Chữ Việt Nhanh: Cách ghi gọn chữ Việt (Bài ở đây là bản phụ, để BTC đối chiếu khi cần thiết). Để trả lời ở Tinh Tế, bạn đăng ký làm thành viên diễn đàn Tinh Tế ở http://tinhte.vn với tên Đăng Nhập nào cũng được (nếu bạn chưa là thành viên ). Xong bạn đăng nhập vào để trả lời.

  Chữ Việt Nhanh

  Cuộc thi Gõ nhanh Chữ Việt
  tinhte.vn


  ***
  CÂU HỎI PHẦN 1: (giải 1 triệu vnđ)
  Ai trả lời đúng và sớm nhất câu sau sẽ đoạt giải Phần 1.

  Viết lại bài thơ “Đêm Côn Sơn” (từ chữ ĐÊM CÔN SƠN đến 1968) của tác giả Trần Đăng Khoa, sáng tác năm 1968, theo cách ghi gọn bài "Chữ Việt Nhanh: Cách ghi gọn chữ Việt" https://tinhte.vn/threads/chu-viet-nhanh-cach-ghi-gon-chu-viet.2775902/ (hoặc http://chuvietnhanh.sourceforge.net/ChuVietNhanhCachGhiGonChuViet.htm).

  Chữ Việt Nhanh: Cách ghi gọn chữ Việt

  Chữ Việt Nhanh: Cách ghi gọn chữ Việt Trần Tư Bình Đây là cách viết hoàn chỉnh và hệ thống cho toàn bộ chữ Việt, chứ không chỉ cho một số từ thường...
  tinhte.vn


  ĐÊM CÔN SƠN
  Tiếng chim vách núi nhỏ dần
  Rì rầm tiếng suối khi gần khi xa
  Ngoài thềm rơi cái lá đa
  Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng
  Mờ mờ ông bụt ngồi nghiêm
  Nghĩ gì, ông vẫn ngồi yên lưng đền...
  ... Bỗng đâu vang tiếng sấm rền
  Tỉnh ra em thấy trong đền đỏ hương
  Ngang trời kêu một tiếng chuông
  Rừng xưa nổi gió, suối tuôn ào ào
  Đồi thông sáng dưới trăng cao
  Như hồn Nguyễn Trãi năm nào về thăm
  Em nghe có tiếng thơ ngâm...
  Ngoài kia nòng pháo ướt đầm sương khuya.
  1968


  ***
  CÂU HỎI PHẦN 2: (Hai giải, mỗi giải 1 triệu vnđ)
  Bạn thực hiện đủ 4 điều sau:

  a) Viết lại 2 câu thơ Truyện Kiều theo cách ghi gọn bài "Chữ Việt Nhanh: Cách ghi gọn chữ Việt" đã nêu ở Phần 1.

  Ai tham gia đầu tiên phải viết câu 1-2, ai tham gia nhì thì viết câu 3-4, ai thứ ba thì viết câu 5-6, cứ thế tiếp tục … . Câu trả lời nào trùng lặp hoặc cách khoảng sẽ không hợp lệ. Khi làm, xin nhớ ghi số câu ở mỗi đầu câu để BTC tiện chấm bài.

  (Xem Truyện Kiều ở: http://www.daovien.net/t9-topic , hoặc http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/kieu/call_0001_0244.html).

  Truyện Kiều - Nguyễn Du

  Nguyễn Du (1766-1820) Hiệu là Tố Như, Thanh Hiên, con Nguyễn Nghiễm, làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Nghệ Tĩnh) văn chương vượt hẳn bạn bè, nhưng học vị chỉ là
  daovien.net


  b) Ghi ra 5 số cuối số điện thoại của bạn để làm Số May Mắn (SMM). Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được dùng 1 số điện thoại làm SMM dù bạn có nhiều số điện thoại khác nhau.
  SMM: ___ ___ ___ ___ ___
  (Nếu bạn có tên trúng giải, BTC sẽ xin số điện thoại đầy đủ của bạn và gọi xem có đúng với SMM. Nếu đúng thì mới được trúng giải).

  c) Cho biết Họ Tên đầy đủ của bạn, trùng hợp với tên thẻ tài khoản ngân hàng của bạn (Lưu ý: BTC chỉ chuyển ngân giải thưởng vào tài khoản đúng tên bạn):
  ………………..

  d) Nhấp “Like” Fanpage Chữ Việt Nhanh (nếu chưa Like) và nhấp “Like” bài Đố Vui Có Thưởng Đợt … này.

  Hai bạn nào thực hiện đúng đủ 4 điều trên, và có Số May Mắn gần nhất với giải đặc biệt của kết quả xố số miền Bắc (Hà Nội) chiều thứ Năm, …-…-2018, sẽ đoạt giải.

  ***
  ĐÁP ÁN & KẾT QUẢ sẽ công bố ngày 20/…/2018 trên Fanpage Chữ Việt Nhanh và Diễn đàn Tinh Tế.
   
 5. Lan Ha

  Tham gia:
  24/5/17
  Được thích:
  60
  Lan Ha
  hay quá ạ
   
  Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
  1. Chữ Việt Nhanh

   Tham gia:
   30/10/14
   Được thích:
   51
   Chữ Việt Nhanh
 6. anvida

  anvida Dự bị

  Tham gia:
  21/5/18
  Được thích:
  1
  anvida
  khi nào thì áp dụng để còn đi học cho kịp ạ
   
 7. mynguyen102

  mynguyen102 Dự bị

  Tham gia:
  4/6/18
  Được thích:
  2
  mynguyen102
  Khó mà áp dụng và thay đổi được?
   
 8. bodoibucket

  bodoibucket Dự bị

  Tham gia:
  28/6/13
  Được thích:
  1
  bodoibucket
  Tại sao người ở một số vùng đồng bằng bắc bộ lại nói "ngọng" N thành L và ngược lại? Vì họ sinh ra ở cái vùng đấy và xung quanh toàn nói như vậy. Họ cũng nói như vậy và cảm thấy bình thường, cho dù người vùng khác thấy tức cười, thấy khó chịu?
  Tiếng Việt hiện tại cũng vậy. Nó còn nhiều cái chưa hợp lý nhưng đó là cái mà các thế hệ trước truyền lại cho chúng ta. Theo thời gian, tiếng Việt sẽ biến đổi về hình thức và ngữ nghĩa với cuộc sống.
  Mọi đề xuất cải tiến tiếng Việt mà không thành trào lưu rộng khắp, cho dù nó hợp lý đến cỡ nào thì cũng khó mà áp dụng được.
   
  Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.

Chia sẻ

Đang tải...