CUỘC THI CÓ THƯỞNG ĐỢT 1 - Thực Hành & Quảng Bá Phương Pháp Tốc Ký Chữ Việt Nhanh

Thảo luận trong 'Chữ Việt Nhanh' bắt đầu bởi Chữ Việt Nhanh, 1/10/19. Trả lời: 39, Xem: 5208.

 1. CHIEN THANH 001

  Tham gia:
  1/7/17
  Được thích:
  20
  Best Answers:
  0
  CHIEN THANH 001
  ĐẠI BÀNG
  29 Thông minh vốn sẵn tư trời,
  30.. Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm.
  Thôg mih vốn sẵn tư trời
  Fa wề thi họa dủ mùi ca wâm
  $8g mih v8n1 s9n4 t[ 5]i2
  Fa 172 4i hoa5 du3 mui2 ca 16m
  nguyễn Tấn Triều - 68399
   
 2. BẢO QUYÊN ))(

  Tham gia:
  9/6/17
  Được thích:
  13
  Best Answers:
  0
  BẢO QUYÊN ))(
  ĐẠI BÀNG
  31 Cung thương làu bậc ngũ âm,
  32 Nghề riêng ăn đứt Hồ cầm một trương.
  Cug thưz làu bậc wũ âm
  Wề riz ăn dưt Hồ cầm một trưz
  Cug 4[z lau2 b6c5 1u4 6m
  !72 riz 9n d[t H82 c6m2 m8t5 5[z
  Nguyễn Ngọc Bảo Quyên 33699
   
 3. cơn gió cơn gió

  Tham gia:
  2/12/17
  Được thích:
  7
  Best Answers:
  0
  cơn gió cơn gió
  ĐẠI BÀNG
  33 Khúc nhà tay lựa nên chương,
  34 Một thiên bạc mệnh, lại càng não nhân.

  Kuc nhà tay lựa nên chưz
  Một thil bạc mệh lại càg não nhân

  Kuc 3a2 tay l[a5 n7n 2[z
  M8t5 4il bac5 m7h5 lai5 cag2 nao4 36n

  MAI THỊ THANH HƯƠNG - 24813
   
 4. NGUYENTHIẸNTOÀN

  Tham gia:
  9/6/17
  Được thích:
  7
  Best Answers:
  0
  NGUYENTHIẸNTOÀN
  ĐẠI BÀNG
  35.. Phong lưu rất mực hồng quần,
  36 Xuân xanh sấp xỉ tới tuần cập kê
  Fog lưu rât mực hồg qần
  Xâl xah sâp xỉ tới tầl cập cê
  Fog l[u r6t m[c5 h8g2 q6n2
  X6l xah s6p xi3 t]i1 t6l2 c6p5 c7
  Nguyễn Toàn Thiện - 30556
   
 5. hoa vô thường 1111

  Tham gia:
  10/10/17
  Được thích:
  10
  Best Answers:
  0
  hoa vô thường 1111
  ĐẠI BÀNG
  37 Êm đềm trướng rủ màn che,
  38 Tường đông ong bướm đi về mặc ai.
  Êm dềm trứz rủ màn che
  Từz dôg og bứv di về mặc ai
  &m d7m2 5[z1 ru3 man2 2e
  T[z2 d8g og b[v1 di v72 m9c5 ai
  LÊ HOÀNG HIỆP 56265
   
 6. nguoisontay2211

  Tham gia:
  1/1/18
  Được thích:
  7
  Best Answers:
  0
  nguoisontay2211
  ĐẠI BÀNG
  39 Ngày xuân con én đưa thoi,
  40.. Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.

  Wày xâl con én dưa thoi

  Thìw qag chín chục dã wòj sáu mưj

  !ay2 x6l con en1 d[a 4oi
  $iw2 qag 2in1 2uc5 da4 1oj2 sau1 m[j

  Nguyễn Thị Nguyệt Yến - 07352
   
 7. BICHLIEN)

  Tham gia:
  9/6/17
  Được thích:
  16
  Best Answers:
  0
  BICHLIEN)
  ĐẠI BÀNG
  41 Cỏ non xanh tận chân trời,
  42 Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
  Cỏ non xah tận chân trời
  Càh lê trắg dỉv một vài bôg hoa
  Co3 non xah t6n4 26n 5]i2
  Cah2 l7 59g1 div3 m8t5 vai2 b8g hoa
  Nguyễn Ngọc Bích Liên - 35235
   
 8. TRANG TRANG 11

  Tham gia:
  1/1/18
  Được thích:
  4
  Best Answers:
  0
  TRANG TRANG 11
  ĐẠI BÀNG
  43 Thanh minh trong tiết tháng ba,
  44Lễ là tảo mộ, hội là đạp Thanh.
  Thah mih trog tid thág ba
  Lễ là tảo mộ hội là dạp Thah
  $ah mih 5og tid 4ag1 ba
  L74 la2 tao3 m85 h8i5 la2 dap5 $ah
  Nguyễn Thị Minh Trang - 75549
   
 9. tocngan2033

  Tham gia:
  1/10/18
  Được thích:
  10
  Best Answers:
  0
  tocngan2033
  ĐẠI BÀNG
  45.. Gần xa nô nức yến anh,
  46 Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.
  Gần xa nô nưc íl ah
  Chị em sắm sửa bộ hàh chơi xâl
  G6n2 xa n8 n[c il1 ah
  @i5 em s9m1 s[a3 b85 hah2 2]i x6l .
  Nguyễn Thị Thanh Xuân - 40507
   
 10. lelelele1122

  Tham gia:
  1/2/18
  Được thích:
  16
  Best Answers:
  0
  lelelele1122
  ĐẠI BÀNG
  47 Dập dìu tài tử, giai nhân,
  48 Ngựa xe như nước áo quần như nêm.
  Zập zìu tài tử jai nhân
  Wựa xe như nưs áo qần như nêm
  Z6p5 ziu2 tai2 t[3 jai 36n
  ![a5 xe 3[ n[s ao1 q6n2 3[ n7m
  Nguyễn Thị Bạch Lê - 88870
   
 11. suongkhoi882

  suongkhoi882 Thành viên

  Tham gia:
  1/6/18
  Được thích:
  3
  Best Answers:
  0
  suongkhoi882
  49 Ngổn ngang gò đống kéo lên,
  50 Thoi vàng vó rắc, tro tiền giấy bay
  Wổn wag gò dốg céo lên
  Thoi vàg vó răc tro tìl jấy bay
  !8n3 1ag go2 d8g1 ceo1 l7n
  $oi vag2 vo1 r9c 5O til2 j6y1 bay
  -
  Trần Thị Quế Chi - 39856
   
 12. tinhvt19

  Tham gia:
  10/6/17
  Được thích:
  17
  Best Answers:
  0
  tinhvt19
  ĐẠI BÀNG
  #31 tinhvt19, 8/10/19
  Sửa lần cuối: 9/10/19
  Phần 2.
  51. Tà tà bóng ngả về tây,
  52. Chị em thơ thẩn dan tay ra về.

  1) Tà tà bóg wả về tây,
  Chị em thơ thẩn zan tay ra về.

  2) Ta2 ta2 bog1 wa4 v72 t6y,
  @i5 em 4] 46n3 zan tay ra v72

  SMM: 51984
  Trần Văn Tĩnh

  Đã like.
   
  #31 tinhvt19, 8/10/19
  Sửa lần cuối: 9/10/19
 13. Tongea

  Tham gia:
  2/5/19
  Được thích:
  5
  Best Answers:
  0
  Tongea
  ĐẠI BÀNG
  53. Bước dần theo ngọn tiểu khê,
  54. Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.

  Bưs zần theo wọn tỉw kê,
  Lần xem fog cảh có bề thah thah.

  B[s z6n2 4eo won5 tiw3 k7,
  L6n2 xem fog cah3 co1 b72 4ah 4ah.

  Nguyễn Chí Tôn - 78724
   
 14. Phuong 11

  Tham gia:
  10/10/18
  Được thích:
  6
  Best Answers:
  0
  Phuong 11
  ĐẠI BÀNG
  55. Nao nao dòng nước uốn quanh,
  56. Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.

  Nao nao zòg nưs úl qah,
  Zịp cầu nho nhỏ cúj gềh băc wag.

  Nao nao zog2 n[s ul1 qah,
  Zip5 c6u2 3o 3o3 cuj1 g72h b9c wag.

  Lê Hà Mỹ Phương - 51479
   
 15. Nghiaphantrong

  Tham gia:
  9/5/19
  Được thích:
  4
  Best Answers:
  0
  Nghiaphantrong
  ĐẠI BÀNG
  57. Sè sè nấm đất bên đàng,
  58. Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.

  Sè sè nấm dât bên dàg,
  Zàu zàu wọn cỏ nửa vàg nửa xah.

  Se2 se2 n6m1 d6t b7n dag2,
  Zau2 zau2 won5 co3 n[a3 vag2 n[a3 xah.

  Phan Trọng Nghĩa - 19711
   
 16. Heo sữa 1

  Heo sữa 1 Dự bị

  Tham gia:
  6/8/19
  Được thích:
  2
  Best Answers:
  0
  Heo sữa 1
  Trứng
  59. Rằng: Sao trong tiết thanh minh,
  60.. Mà đây hương khói vắng tanh thế mà?

  Rằg: Sao trog tid thah mih,
  Mà dây hưz kói vắg tah thế mà?

  R9g2: Sao 5og tid 4ah mih,
  Ma2 d6y h[z koi1 v9g1 tah 471 ma2?

  Lê Thị Trúc Ly - 09595
   
 17. Ha too

  Tham gia:
  8/10/18
  Được thích:
  8
  Best Answers:
  0
  Ha too
  ĐẠI BÀNG
  61. Vương Quan mới dẫn gần xa:
  62. Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi.

  Vưz Qan mới zẫn gần xa:
  Dạm Til nàg ấy xưa là ca nhi.

  V[z Qan m]i1 z6n4 g6n2 xa:
  Dam5 Til nag2 6y1 x[a la2 ca 3i.

  Đặng Thị Thu Hà - 75183
   
 18. nguyenvanviet98

  Tham gia:
  8/5/19
  Được thích:
  4
  Best Answers:
  0
  nguyenvanviet98
  ĐẠI BÀNG
  63. Nổi danh tài sắc một thì,
  64. Xôn xao ngoài cửa hiếm gì yến anh.

  Nổi zah tài săc một thì,
  Xôn xao wòj cửa hív jì íl ah.

  N8i3 zah tai2 s9c m8t5 4i2,
  X8n xao woj2 c[a3 hiv1 ji2 il1 ah.

  Nguyễn Văn Việt - 32375
   
 19. Huynhcan150802

  Huynhcan150802 Thành viên

  Tham gia:
  8/5/19
  Được thích:
  3
  Best Answers:
  0
  Huynhcan150802
  65. Kiếp hồng nhan có mong manh,
  66. Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương.

  Cif hồg nhan có mog mah,
  Nửa chừg xâl thăd gãy càh thil hưz.

  Cif h8g2 3an co1 mog mah,
  N[a3 2[g2 x6l 49d gay4 cah2 4il h[z.

  Huỳnh Cẩn - 45707
   
 20. Trần Ngọc Duy Phương

  Tham gia:
  5/5/19
  Được thích:
  4
  Best Answers:
  0
  Trần Ngọc Duy Phương
  ĐẠI BÀNG
  67. Có người khách ở viễn phương,
  68. Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi.

  Có wừj kak ở vĩl fưz,
  Xa we cũg nưc tíz nàg tìm chơi.

  Co1 w[j2 kak ]3 vil4 f[z,
  Xa we cug4 n[c tiz1 nag2 tim2 2]i.

  Trần Ngọc Duy Phương - 90577
   
Đang tải...