Đã có Pwnage tool để tạo custom 4.1 cho 3GS

Thảo luận trong '[iOS] Nâng cấp firmware' bắt đầu bởi thangbom203, 10/9/10. Trả lời: 35, Xem: 5602.

Chia sẻ

 1. thangbom203

  thangbom203 Thành viên

  Tham gia:
  13/2/10
  Được thích:
  1,632
  Chỉ áp dụng có 3gs old boot và không jailbreak bằng spirit lúc trước.

  Trước khi đọc bài này xin member betaphack coi lại bài của mình vì mình đã mở topic này trước, thì tại sao bạn mở lại vậy : http://www.tinhte.vn/threads/475499-Jailbreak-va-Unlock-iPhone-3GS-iOS-4.1-bang-PwnageTool-%28-bootrom-cu%29

  While waiting for iOS 4.1 jailbreak release (may be SHAtter?), we will give a guide to jailbreak iPhone 3GS old bootrom only on iOS 4.1 using a modified version PwnageTool from Criminal90 with the help of some other tools which is essential in the jailbreak process.

  This guide requires iPhone 3GS old bootrom on 3.1.2 (jailbroken with Blackra1n) or on 3.1.3 (jailbroken with Sn0wbreeze / Pwnagetool not with Spirit). If you have SHSH blobs of 3.1.2 or 3.1.2, use our guide posted here to downgrade, then jailbreak your device and follow the step by step guide below.

  Note: Do it on your own RISK, we are not responsible for any damage happens to your device.

  Step 1: Download the required files,

  • Download iOS 4.1 firmware and save it on your desktop,
  • Download iTunes 10 and install it,
  • Download the modified PwnageTool and iOS 4.1 Jailbreaker
  Step 2: Launch PwnageTool and connect your iPhone via USB, you should be promoted with a warning message, hit OK to start.
  Step 3: Click on Expert Mode button, select iPhone 3GS, then hit the blue arrow.
  Step 4: You will be brought to the "Browse for IPSW" page. click on Browse for IPSW and point it to iOS 4.1 you already downloaded above.

  Step 5: Now click on "General" to begin the customization,

  • Deselect Activate if you have an iPhone legitimately activated on an official carrier.
  • Adjust the partition size as you want, or leave it as it's.
  Step 6: [Optional] After you end customizations, hit the blue arrow. Now you are in "Cydia" page, through this page you can add repos in Cydia and install applications as you want.
  Enter "Manage Sources" section to add repos, then select the "Download packages" tab and click the Refresh button to display all the available packages. Double clicking the package you want will download it and make it available in the "Select Packages" tab. Make sure that everything is fine and hit the blue arrow.

  Step 7: In this page, you can uncheck both Boot logo and Recovery logo to keep default Apple's logos or click on "Browse" to replace them with another image then hit the blue arrow.
  Step 8: Now the Pwnage process will start, select "Build" button to start building your custom firmware. You will be asked to locate the place to save the custom firmware, select anywhere (i.e. desktop) and hit "Save". Building the firmware process will start.
  Step 9: The process will take up to 10 minutes. While creating the custom firmware you will be asked to write your system password, DON'T write it! Instead, install iOS4.1Jailbreaker installer package (downloaded above with PwnageTool) and hit "Continue" twice and write the admin password if required.

  Step 10: Now switch back to PwnageTool and type in your password. You will get a pop-up that will tell you to put your iPhone in Recovery Mode and restore with iTunes.
  Step 11: Now launch iTunes, sync your device. Once in iTunes, hold the Alt / Option key and click Restore. Locate the create ipsw file, click OK and let iTunes extract, verify and restore your iPhone 3GS.
  Step 12: Now you have to get out of recovery mode, download TinyUmbrella, launch it and click on "Kick Device out of Recovery Mode"

  Step 13: Well done, you have an iPhone 3GS on iOS 4.1 jailbroken and you will find Cydia on your home screen. But you may face this problems:

  How to: Unlock iPhone 3GS on iOS 4.1:
  To do so, you need to be activated on original SIM or Phonebook card. Follow our guide posted here to unlock iPhone 3GS on any baseband using Ultrasn0w 1.0-1.

  Now a lot of people still not happy, but the world will be free very soon by the next jailbreak from pod2g with the help of p0sixninja. Just stay tuned and we will keep you updated.

  Dịch bằng google:
  Trong khi chờ đợi phát hành IOS 4,1 jailbreak (có thể bị vỡ?), Chúng tôi sẽ cung cấp cho một tài liệu hướng dẫn để jailbreak iPhone 3GS BootROM cũ chỉ trên 4,1 IOS bằng cách sử dụng một phiên bản sửa đổi từ PwnageTool Criminal90 với sự giúp đỡ của một số công cụ khác đó là điều cần thiết trong quá trình jailbreak .

  Hướng dẫn này yêu cầu iPhone 3GS BootROM cũ trên 3.1.2 (jailbroken với blackra1n) hoặc trên 3.1.3 (jailbroken với Sn0wbreeze / PwnageTool không với Spirit). Nếu bạn có các đốm màu SHSH của 3.1.2 hoặc 3.1.2, sử dụng tài liệu hướng dẫn của chúng tôi được đăng ở đây để hạ xuống, sau đó jailbreak điện thoại của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước dưới đây.

  Lưu ý: Tự chấp nhận RỦI RO cho riêng bạn , chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại xảy ra cho thiết bị của bạn.

  Bước 1: Tải tập tin cần thiết,

  * Tải về IOS 4,1 phần vững và lưu nó vào máy tính để bàn của bạn,
  * Tải về iTunes 10 và cài đặt nó,
  * Tải về PwnageTool đổi lần và IOS 4,1 Jailbreaker

  Bước 2: Khởi chạy PwnageTool và kết nối iPhone của bạn thông qua USB, bạn cần phải được đẩy mạnh với một thông điệp cảnh báo, nhấn OK để bắt đầu.
  Bước 3: Click vào nút Chế độ chuyên môn, iPhone 3GS chọn, sau đó nhấn vào mũi tên màu xanh.
  Bước 4: Bạn sẽ được đưa đến Browse "cho IPSW" trang. click vào Browse for IPSW và điểm nó vào IOS 4,1 bạn đã tải về ở trên.

  Bước 5: Bây giờ nhấp vào "General" để bắt đầu tùy biến,

  * Bỏ chọn Kích hoạt nếu bạn có một iPhone hợp pháp kích hoạt trên một tàu sân chính thức.
  * Điều chỉnh kích thước phân vùng như bạn muốn, hoặc để lại nó như là nó.

  Bước 6]: [tùy chọn Sau khi bạn tùy chỉnh cuối cùng, nhấn vào mũi tên màu xanh. Bây giờ bạn đang ở trong "trang" Cydia, thông qua các trang này bạn có thể thêm Repos trong Cydia và cài đặt các ứng dụng như bạn muốn.
  Nhập "Nguồn Quản lý" phần để thêm Repos, sau đó chọn "gói Tải về" tab và click vào nút Refresh để hiển thị tất cả các gói có sẵn. Nhấp đúp vào gói bạn muốn nó sẽ tải về và làm cho nó có sẵn trong tab "" Chọn gói. Hãy chắc chắn rằng mọi thứ đều tốt và nhấn vào mũi tên màu xanh.

  Bước 7: Trong trang này, bạn có thể bỏ chọn cả hai logo logo khởi động và phục hồi để giữ cho các biểu tượng mặc định của Apple hoặc click vào nút "Browse" để thay thế chúng với hình ảnh khác sau đó nhấn vào mũi tên màu xanh.
  Bước 8: Bây giờ quá trình Pwnage sẽ bắt đầu, chọn "Build" để bắt đầu xây dựng phần mềm tùy chỉnh của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu xác định vị trí nơi để lưu các phần mềm tùy chỉnh, chọn bất cứ nơi nào (tức là máy tính để bàn) và nhấn "Save". Xây dựng quy trình phần mềm sẽ bắt đầu.
  Bước 9: Quá trình sẽ mất đến 10 phút. Trong khi tạo tùy chỉnh phần vững, bạn sẽ được yêu cầu viết mật khẩu hệ thống của bạn, đừng viết nó! Thay vào đó, cài đặt gói iOS4.1Jailbreaker cài đặt (tải về ở trên với PwnageTool) và nhấn "Tiếp tục" hai lần và ghi các mật khẩu quản trị nếu cần.

  Bước 10: Bây giờ chuyển về PwnageTool và nhập mật khẩu của bạn. Bạn sẽ nhận được một cửa sổ pop-up sẽ cho bạn biết để đặt iPhone của bạn trong chế độ phục hồi và khôi phục lại với iTunes.
  Bước 11: Bây giờ khởi động iTunes, điện thoại của bạn đồng bộ. Một khi trong iTunes, giữ Alt / Option chính và khôi phục kích. Xác định vị trí tạo ipsw file, nhấn OK và để cho iTunes trích xuất, xác minh và phục hồi 3GS iPhone của bạn.
  Bước 12: Bây giờ bạn có để có được ra khỏi chế độ phục hồi, download TinyUmbrella, khởi động nó và nhấn vào "ra thiết bị Kick của chế độ phục hồi"

  Bước 13: Vâng thực hiện, bạn có một iPhone 3GS trên 4,1 IOS jailbroken và bạn sẽ tìm thấy Cydia trên màn hình nhà bạn. Nhưng bạn có thể phải đối mặt với vấn đề này:

  * Nếu Cydia có biểu tượng trống (không có Repos) nạp nó đi đến Quản lý Nguồn>> Edit> Add và thêm http://apt.saurik.com/cydia-3.7
  * Nếu trình duyệt web Safari là crashing, thêm repo http://repo.woowiz.net và cài đặt Safarifix

  woowiz.net - woowiz Resources and Information.

  woowiz.net is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, woowiz.net has it all. We hope you find what you are searching for!
  ww1.repo.woowiz.net


  Làm thế nào để: Unlock iPhone 3GS trên 4,1 IOS:
  Để làm như vậy, bạn cần phải được kích hoạt trên bản gốc hoặc thẻ SIM danh bạ. Thực hiện theo hướng dẫn của chúng tôi được đăng ở đây để mở khóa iPhone 3GS bằng cách sử dụng trên bất kỳ baseband Ultrasn0w 1,0-1.

  Bây giờ rất nhiều người dân vẫn không hài lòng, nhưng thế giới sẽ được miễn phí rất sớm bởi các jailbreak tiếp theo từ pod2g với sự giúp đỡ của p0sixninja. Chỉ cần ở lại điều chỉnh và chúng tôi sẽ giữ cho bạn cập nhật.
   

  Chia sẻ

  tanlinhubeliminator thích nội dung này.
 2. eliminator

  eliminator Thành viên

  Tham gia:
  31/12/08
  Được thích:
  17
  Nếu không dùng Itunes 10 thì có restore dc không chủ topic? (Tks)
   
  1. thangbom203

   thangbom203 Thành viên

   Tham gia:
   13/2/10
   Được thích:
   1,632
   thangbom203
   4.1 chỉ tương thích với itune 10 mà thôi với lại itune 10 thì mức độ bảo mật tốt hơn không có vấn đề gì đối với người dùng jailbreak và unlock.
    
 3. chipbi

  chipbi Thành viên

  Tham gia:
  15/7/09
  Được thích:
  18
  để mình build thử 1 bản nhưng có bác nào dám làm chuột bạch kô của mình máy lock nên hơi ghê
   
  1. thangbom203

   thangbom203 Thành viên

   Tham gia:
   13/2/10
   Được thích:
   1,632
   thangbom203
   build bản custom 4.1 bằng pwnage tool này thì không bị nâng bb đâu bạn à. Và sẽ ul được bằng ultrasnow.
    
  2. chipbi

   chipbi Thành viên

   Tham gia:
   15/7/09
   Được thích:
   18
   chipbi
   bác làm thử chưa post vài ảnh lên để em tham khảo cái
    
  3. thangbom203

   thangbom203 Thành viên

   Tham gia:
   13/2/10
   Được thích:
   1,632
   thangbom203
   mình có MAC là đã build để sài liền và post lên cho mọi người lâu rồi, nhưng rất tiếc.
    
 4. annamchun

  annamchun Thành viên

  Tham gia:
  3/11/08
  Được thích:
  232
  bác nào làm chuột bạch đi,thử cho ae xem thế nào....nếu ok up 1 firmware 4.1 cust lun đi bác :D
   
 5. homlee

  homlee Thành viên

  Tham gia:
  16/5/10
  Được thích:
  2,834
  Bản PwnageTool này không chính thức của Dev Team, tác giả đã sử dụng các xxx.patch của iPhone2,1_4.0.2_8A400.bundle (tức là của IOS 4.0.2) áp dụng cho IOS 4.1, lần theo số giải mã bundle là decryption keys (IV và key) đã được iH8sn0w tìm ra nên nguyên bản vẫn sử dụng jailbreak của IOS 4.0.2. Có thể bị lỗi do patch của IOS 4.0.2 không work với IOS 4.1. Ví dụ LLB.n88ap.RELEASE.patch sủ dụng của IOS 4.0.2 không thể patch với LLB.n88ap.RELEASE của IOS 4.1 vì hoàn toàn khác nhau nhưng LLB.n88ap.RELEASE.patch có thể sử dụng IOS 4.0, 4.0.1 vì hoàn toàn giống nhau cho nên jailbreak Redsn0w 3G có thể jailbreak được 4.0, 4.0.1, 4.0.2 nhưng chưa chắc jailbreak 4.1. Nếu Redsn0w mà jailbreak được 3G IOS 4.1, thì phiên bản PwnageTool là OK.

  Vấn đề nữa là đối với 3G , hiện chưa có decryption keys IOS 4.1 nên không thể tạo FW Custom 4.1 được nên 3G Lock hiện chưa jailbreak được (vì bản Custom không nâng baseband có thể unlock được). Nếu có decryption keys này , mình cũng tạo FW Custom 4.1 cho 3G luôn cho anh em sài.

  Đang test PwnageTool này, và không biết 4.1 này hao pin gì mà anh em phản ánh quá nhiều. Để kiểm tra và fix theo bài đã test 4.0, 4.0.1 và 4.0.2 (hiện kết quả rất tốt) có được không.

  decryption keys IOS 4.1 :
  http://theiphonewiki.com/wiki/index.php?title=Baker_8B117_%28iPhone_3GS%29
   
  nhuhanam_72 thích nội dung này.
 6. chipbi

  chipbi Thành viên

  Tham gia:
  15/7/09
  Được thích:
  18
  vừa restore xong ko update baseband nhưng đúng là safari bị crash
  update: sau khi cài ultrasn0w cứ lắp sim vào là treo máy
   
  1. thangbom203

   thangbom203 Thành viên

   Tham gia:
   13/2/10
   Được thích:
   1,632
   thangbom203
   nếu safari bị crash thì add http://repo.woowiz.net repo and install Safarifix
    
 7. quaquyt

  quaquyt Thành viên

  Tham gia:
  8/3/10
  Được thích:
  15
  Dang down cái 4.1 gốc về ma nghe cài ultrasn0w vào treo máy khi lắp sim thấy nhùng tay quá :p
   
 8. khason

  khason Thành viên

  Tham gia:
  4/3/08
  Được thích:
  1,786
  thangbom203 thích nội dung này.
  1. motlep

   motlep Thành viên

   Tham gia:
   4/5/09
   Được thích:
   3,591
   motlep
   Thằng a tui cũng lanh lẹ gớm nhỉ. hé hé...:D
    
  2. khason

   khason Thành viên

   Tham gia:
   4/3/08
   Được thích:
   1,786
   khason
   Anh nó mà nó kiu = thằng, sao giống em nó hơn ^^
    
  3. traidocthan8711

   traidocthan8711 Thành viên

   Tham gia:
   31/1/08
   Được thích:
   954
   traidocthan8711
   nhanh gứm nhỉ , lâu không thấy đồng chí :D
    
 9. homlee

  homlee Thành viên

  Tham gia:
  16/5/10
  Được thích:
  2,834
  Confirm lần test PwnageTool IOS Custom 4.1 này :
  - Lỗi safari : fix lỗi add http://repo.woowiz.net repo and install Safarifix
  - Tool unlock ultrasn0w 0.9.3, 1.0.-1, 1.1.-1 sẽ không tương thích IOS 4.1, lỗi mất Wifi, Bluetooth, iPhone không unlock được với tình trạng "searching ..."
  - Với 3G hay 3GS Lock, chờ bản nâng cấp ultrasn0w để tương thích.
  - Áp dụng được với iPhone 3GS World bootrom cũ.
  - Sử dụng nâng cao tốc độ và giảm hao pin IOS 4.x, kết quả với IOS 4.1, iPhone 3GS chạy nhanh hơn , không hao pin như đã phản ánh.
  - Thực hiện như trong Topic này, FW Custom 4.1 bị lỗi Cydia văng ra, nhưng sau đó fix FW này lại, Cydia chạy OK.
  - IOS 4.1 có thêm Game Center, Bluetooth hổ trợ thêm chức năng AVCRP controls rất hay mà tất cả các phiên bản trước đó không hổ trợ , đây là tính năng mọi người dùng handset bluetooth stereo chờ đợi từ lâu : có thể forward hay reward, pause, play , stop trên handset để điều chỉnh iPod player, test rất tuyệt.
  Đang upload link download bản Custom IOS 4.1 cho anh em theo link này : (Mạng chậm quá)

  http://www.tinhte.vn/threads/445965-Huong-dan-tang-toc-va-giam-hao-pin-cho-IOS-4.x-(3G-3GS)
   
  nhuha, nam_72motlep thích nội dung này.
  1. lamnhon

   lamnhon Thành viên

   Tham gia:
   8/10/06
   Được thích:
   11
   lamnhon
   Vậy là 3GS lock boot củ lại phải chờ ultrasn0w mới nửa.Hu Hu
    
 10. endicay

  endicay Thành viên

  Tham gia:
  7/7/08
  Được thích:
  21
  AE nào có Macbook build 1 bản 3gs old cho mình test được không? mình không có Macbook. Thank
   
 11. homlee

  homlee Thành viên

  Tham gia:
  16/5/10
  Được thích:
  2,834
  khuynhduy thích nội dung này.
 12. jivago

  jivago Thành viên

  Tham gia:
  1/3/08
  Được thích:
  71
  Cái này NO active thì phải làm sao hả Bác>
   
 13. midouban87

  midouban87 Thành viên

  Tham gia:
  11/4/08
  Được thích:
  229
  3GS World đang test bản của bác homlee đây, nếu thành công sẽ làm 1 bài review và quá trình restore cho anh em
   
 14. jivago

  jivago Thành viên

  Tham gia:
  1/3/08
  Được thích:
  71
  Mình đã restore lên 4.1 bằng bản custom do mình tự làm nhưi hướng dẫn nhưng sao không thấy cydia. AE nào giúp mình khắc phục với...
   
 15. maihuuquan

  maihuuquan Thành viên

  Tham gia:
  19/8/09
  Được thích:
  164
  vậy nếu restore bản custom này vẫn giữ BB thì có dùng ultrasnow được ko mọi người ?
  đã tự build rồi nhưng chưa thử restore
   
 16. thangbom203

  thangbom203 Thành viên

  Tham gia:
  13/2/10
  Được thích:
  1,632
  build bằng pwnage tool này thì đâu có bị nâng bb, mà không nâng bb thì ultrasnow thanh toán được hết mà

  ---------- Post added at 10:45 PM ---------- Previous post was at 10:44 PM ----------

  Chỉ sài được với 3GS old bootrom và không jailbreak bằng spirit, còn lock thì phải có sim active. Build bằng pwnage tool này thì đâu có bị nâng bb, mà không nâng bb thì ultrasnow thanh toán được hết mà.

  ---------- Post added at 10:48 PM ---------- Previous post was at 10:45 PM ----------

  nếu cydia bị màu trắng thì add source này vô để install cydia:
  In case the Cydia icon on the homescreen is in white with no repositories added, simply add http://apt.saurik.com/cydia-3.7 repo in Cydia to get going! If Safari crashes, add http://repo.woowiz.net repository and install Safarifix.

  ---------- Post added at 10:51 PM ---------- Previous post was at 10:48 PM ----------

  kiếm sim đa năng để active đi bạn. Còn ở U.S thì lên ebay kiếm active sim card for iphone
   
 17. mickey1989

  mickey1989 Thành viên

  Tham gia:
  13/3/10
  Được thích:
  67
  Tool này mình áp dụng cho Itouch 3g được ko zậy các bác
   
  1. thangbom203

   thangbom203 Thành viên

   Tham gia:
   13/2/10
   Được thích:
   1,632
   thangbom203
   mình không sài itouch nên mình cũng chưa có test thử. Mọi người có ai sài itouch 3g hông confirm dùm mình cái. Cám ơn
    
 18. hero_vn87

  hero_vn87 Thành viên

  Tham gia:
  2/10/08
  Được thích:
  133
   
  1. thangbom203

   thangbom203 Thành viên

   Tham gia:
   13/2/10
   Được thích:
   1,632
   thangbom203
   unlock được rồi người đẹp à:
   How to: Unlock iPhone 3GS (old bootrom) on iOS 4.1:
   Step 2:
   Once you are done with the jailbreak, you can now unlock your iphone the older baseband using Ultrasn0w 1.1-1 from Cydia. To do this:

   • Start “Cydia” on your iPhone.
   • Touch on “Manage” tab on the bottom.
   • Now touch on “Sources” as seen in the screen shot below:


   • Touch on “Edit” and then on “Add”. You will be prompted to enter a url source as seen in the screenshot below. Type http://repo666.ultrasn0w.comand touch on“Add Source” to add this repo if you haven’t already.

   Cydia will now automatically update your sources by following a series of automated steps.

   • After installation is completed. Search for “ultrasn0w 1.1-1” in Cydia and install this application. This app will automatically unlock your iPhone so that you can use it with any carrier.

   Step 3: Now simply restart your iPhone and voila! you should now have a fully unlocked iPhone !
   http://www.redmondpie.com/unlock-ios-4.1-with-ultrasn0w-how-to-guide/
    
  2. lamnhon

   lamnhon Thành viên

   Tham gia:
   8/10/06
   Được thích:
   11
   lamnhon
   không thành công, không tương thích 4.1 , cài ultrasn0w xong là máy treo. Tôi đã test rồi, do đó bản custom này chỉ dành cho IP world thôi.
    
 19. ductkd

  ductkd Thành viên

  Tham gia:
  13/3/08
  Được thích:
  80
  nghe đồn bản custom tạo ra bằng tool này bị lỗi 2009 gì đó...
   
 20. anhdao39

  anhdao39 Thành viên

  Tham gia:
  15/9/09
  Được thích:
  13
  3GS word (tuần 48) của mình úp lên FW 4.1 rồi ! giờ muốn có "Cydia" làm theo các bước này được ko bác ? thanks !
   
  1. ductkd

   ductkd Thành viên

   Tham gia:
   13/3/08
   Được thích:
   80
   ductkd
   Bác đang 4.1 thì chờ tool jailbreak ổn định rồi có cydia bạn à. Các bước này là để lên 4.1 có cả cydia luôn, nhưng nghe đồn vẫn còn lỗi gì đó. Chờ thôi.
    

Chia sẻ

Đang tải...