How to Fix Cydia?

Thảo luận trong '[iOS] Hỏi đáp - CSKN' bắt đầu bởi 3uTools, 18/1/17. Trả lời: 0, Xem: 1663.

 1. 3uTools

  Tham gia:
  1/12/16
  Được thích:
  102
  Best Answers:
  0
  3uTools
  ĐẠI BÀNG
  If you find that your iDevice’s Cydia App is gone, what should you do? If you uninstall the Cydia installer or its dependent files, the whole Cydia program will be removed for most of situations. If you’re not clear if Cydia is deleted or not, please enter “cydia://” in Safari, if it can correctly jump to Cydia program, that means you just hide Cydia icon. If not, you may delete Cydia by careless.
  How to Restore Cydia?

  It is not easy for most of iOS users to restore Cydia, this tutorial is mainly introducing three methods for you to restore Cydia.
  First of all, you need to download some necessary installation packages or dependent files. Search “http://cydiaupdates.net” on PC and install an official installation package http://cydiaupdates.net/pkg/mobilesubstrate”.
  Warm prompt: you need to install AFC2 on iDevice after jailbreaking.
  Method one: Automatic installation path

  You need to import Cydia’s automatic installation path to “/var/root/Media/Cydia/AutoInstall” using 3uTools, and then please restart your iPhone for several times, this deb file will be installed automatically. If the file in this directory is gone that means you’ve successfully installed it.
  Method two: Install it Via iFile or Filza
  iFile or Filza integrated some dpkg commands, so it is convenient for iOS users to install deb files via iFile. You can directly open iDevice’s deb files using iFile or Filza, or you can copy and paste deb files to any directory of your iDevice (You’d better put it under “/var/mobile/Document”). And then open it and select Install. At this moment, it will show you an installation process page, if the returned value is 0, that means you’ve successfully installed it.
  Note: You’re suggested to change the root password after installation.
  Method three: Install it via MobileTerminal or OpenSSH.

  You need to put deb files into “/var/mobile/Document” using 3uTools, enter code “su” -> enter “#cd/var/mobile/Documents” or other directories -> continue to enter “#dpkg-icydia_1.1.17.deb”, now you’re able to install this plugin.


  Nếu bạn thấy rằng Cydia App của iDevice của bạn đã biến mất, những gì bạn nên làm gì? Nếu bạn gỡ bỏ cài đặt Cydia hoặc tập tin phụ thuộc của nó, là toàn bộ chương trình Cydia sẽ được gỡ bỏ cho hầu hết các tình huống. Nếu bạn không rõ ràng nếu Cydia bị xóa hoặc không, hãy nhập "cydia: //" trong Safari, nếu nó có thể nhảy đúng đến chương trình Cydia, có nghĩa là bạn chỉ cần ẩn biểu tượng Cydia. Nếu không, bạn có thể xóa Cydia bằng cách bất cẩn.
  Làm thế nào để Khôi phục Cydia?

  Nó không phải là dễ dàng đối với hầu hết người sử dụng iOS để khôi phục lại Cydia, hướng dẫn này chủ yếu giới thiệu ba phương pháp để bạn có thể khôi phục lại Cydia.
  Trước hết, bạn cần phải tải về một số gói cài đặt cần thiết hoặc các tập tin phụ thuộc. Tìm kiếm "http://cydiaupdates.net" trên máy tính và cài đặt một gói cài đặt chính thức "http://cydiaupdates.net/pkg/mobilesubstrate".
  nhắc ấm: bạn cần phải cài đặt AFC2 trên iDevice sau khi jailbreak.
  Phương pháp một: đường dẫn cài đặt tự động
  Bạn cần phải nhập đường dẫn cài đặt tự động Cydia để "/ var / root / Media / Cydia / AutoInstall" sử dụng 3uTools, và sau đó hãy khởi động lại iPhone của bạn nhiều lần, file deb này sẽ được cài đặt tự động. Nếu các tập tin trong thư mục này đã biến mất đó có nghĩa là bạn đã cài đặt thành công nó.
  Phương pháp hai: Cài đặt nó qua iFile hoặc Filza
  iFile hoặc Filza tích hợp một số lệnh dpkg, vì vậy nó rất thuận tiện cho người dùng iOS để cài đặt file deb qua iFile. Bạn có thể deb file trực tiếp mở iDevice của sử dụng iFile hoặc Filza, hoặc bạn có thể sao chép và dán các tập tin deb cho bất kỳ thư mục của iDevice của bạn (Bạn nên đặt nó dưới "/ var / mobile / Document"). Và sau đó mở nó và chọn Install. Tại thời điểm này, nó sẽ hiển thị cho bạn một trang quá trình cài đặt, nếu giá trị trả về là 0, có nghĩa là bạn đã cài đặt thành công nó.
  Lưu ý: Bạn đang đề nghị để thay đổi mật khẩu gốc sau khi cài đặt.
  Phương pháp ba: Cài đặt nó qua MobileTerminal hoặc OpenSSH.
  bạn cần phải đặt file deb vào "/ var / mobile / Document" sử dụng 3uTools, nhập mã "su" -> nhập vào "# cd / var / mobile / Documents" hay các thư mục khác -> tiếp tục nhập "# dpkg-icydia_1. 1.17.deb ", bây giờ bạn có thể cài đặt plugin này.
  Ví dụ, nếu bạn muốn khôi phục lại Cydia, bạn cần phải đặt gói cài đặt Cydia của "cydia_1.1.17.deb" vào "/ var / mobile / Documents", và sau đó nhập "# cd / var / mobile / Documents" trong Terminal, tiếp tục nhập "dpkg-i cydia_1.1.17.deb", nó sẽ hiển thị cho bạn những trang quá trình.
   
  Thảo luận thêm về chủ đề này?
Đang tải...