Thanks hai chuyên gia ký tự học mig29f và akitomi!
Thanks hai chuyên gia ký tự học mig29f và akitomi!
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Thanks hai chuyên gia ký tự học mig29f và akitomi!