X-rite cân màu trên Windows
X-rite cân màu trên Windows
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
X-rite cân màu trên Windows
Hồi xưa cân bằng spider mà hiếm người làm lắm