Why and How to Save SHSH2 Blobs For iOS 10.2 Jailbreak?

Thảo luận trong '[iOS] Phần mềm' bắt đầu bởi 3uTools, 10/1/17. Trả lời: 2, Xem: 1715.

 1. 3uTools

  Tham gia:
  1/12/16
  Được thích:
  102
  Best Answers:
  0
  3uTools
  ĐẠI BÀNG

  Luca Todesco has confirmed that iOS 10.2 jailbreak will hit soon with his tweet. If you are a jailbreak enthusiast, there is one important thing you should do to prepare your device for jailbreak i.e saving SHSH2 blobs for iOS 10.2.

  Why to save SHSH2 Blobs for iOS 10.2 Jailbreak?

  The one big reason to download and save SHSH2 blobs for iOS 10.2 is Apple may stop signing 10.2 at any time as there is a news that we can expect iOS 10.3 release by this week. Immediately after the release of iOS 10.3 full version, Apple will most likely stop signing all other previous versions.

  Once Apple stop signing it you can’t go back to the previous iOS versions to which jailbreak available. But there are some tools like Prometheus which lets you downgrade your iOS version even after Apple stop signing the particular iOS version. This could happen with SHSH2 blobs saved. So if you want to downgrade you iOS versions to iOS 10.2 and jailbreak once released, it is better to save SHSH2 blobs for iOS 10.2. So, follow the below procedure to save SHSH2 blobs for iOS 10.2.

  How to save SHSH2 Blobs for iOS 10.2 Jailbreak?

  There is a tool named tsschecker to save SHSH2 blobs for iOS 10.2 for downgrading or upgrading your iOS versions. Downloading SHSH2 blobs using tsschecker required more technical knowledge as it is a bit complex process. There comes the new online tool named aptly named TSS Saver by IConan to make the whole process of saving SHSH2 blobs easy and user-friendly. Follow the below guide to saving SHSH2 blobs for iOS 10.2 jailbreak.

  As a first step recognize your device’s ECID number and Model identifier. To get ECID number you need to connect your iDevice to the PC using a USB cable and launch 3uTools.

  Once 3uTools launched, enter DFU Mode, and then you could view ECID number.Now enter to Normal Mode, you could click iDevice to view your Model identifier on 3uTools. ECID number should be submitted as Hexadecimal So if you get decimal value convert it to Hexadecimal using some online converters.

  Once you noted down both ECID and Model Identifier head over to the following URL to access TSS saver: tsssaver.1conan.com.

  Enter Hexadecimal ECID and select the Identifier you recognized earlier. Now verify the Captcha by clicking and verifying ‘I’m not a robot’ check before clicking submit.

  Once after verifying and clicking Submit button online tool will do everything for you and saves the SHSH2 blobs for iOS versions currently being signed by Apple. Then it will directly take you to a results page which will give you access to the saved blobs for downloading. Copy and save the link. Wait for 15 mins to get the blobs and try checking the blobs.

  If you lost your URL, head over to above URL once again and give Hexadecimal ECID in lost your link and click on get your blobs button to save the SHSH2 blobs for iOS.

  That’s the end of the procedure to save SHSH2 blobs for iOS 10.2. Follow the procedure carefully and grab the SHSH2 blobs for iOS.  Please follow us on twitter so as to get more practical iOs information : https://twitter.com/3u_tools  Luca Todesco đã xác nhận rằng iOS 10,2 jailbreak sẽ đánh sớm với tweet của anh ấy. Nếu bạn là một người đam mê jailbreak, có một điều quan trọng bạn nên làm gì để chuẩn bị cho thiết bị của bạn để tiết kiệm Jailbreak blobs SHSH2 cho iOS 10,2 tức là.

  Tại sao phải tiết kiệm SHSH2 Blobs cho iOS 10,2 Jailbreak?

  Một trong những lý do lớn để tải về và lưu các đốm màu SHSH2 cho iOS 10.2 là Apple có thể ngưng ký 10,2 bất cứ lúc nào khi có một tin rằng chúng ta có thể mong đợi iOS 10,3 phát hành tuần này. Ngay sau khi phát hành iOS 10,3 phiên bản đầy đủ, Apple nhiều khả năng sẽ dừng ký tất cả các phiên bản khác trước đây.

  Sau khi Apple dừng ký nó, bạn không thể quay trở lại các phiên bản iOS trước đó mà Jailbreak sẵn. Nhưng có một số công cụ như Prometheus cho phép bạn hạ cấp phiên bản iOS của bạn ngay cả sau khi Apple ngưng ký phiên bản iOS nói riêng. Điều này có thể xảy ra với các đốm màu SHSH2 lưu. Vì vậy, nếu bạn muốn hạ xuống bạn phiên bản iOS iOS 10.2 và jailbreak một lần phát hành, nó là tốt hơn để lưu blobs SHSH2 cho iOS 10.2. Vì vậy, hãy làm theo các bước dưới đây để lưu blobs SHSH2 cho iOS 10.2.

  Làm thế nào để tiết kiệm SHSH2 Blobs cho iOS 10,2 Jailbreak?

  Có một công cụ có tên tsschecker lưu blobs SHSH2 cho iOS 10,2 cho hạ hoặc nâng cấp các phiên bản iOS của bạn. Tải blobs SHSH2 sử dụng tsschecker yêu cầu kiến thức kỹ thuật hơn vì nó là một quá trình phức tạp chút. Có đến các công cụ trực tuyến mới có tên là hòn đảo có tên TSS Saver bởi IConan để làm cho toàn bộ quá trình tiết kiệm SHSH2 đốm màu dễ dàng và thân thiện. Thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây để tiết kiệm blobs SHSH2 cho iOS 10,2 jailbreak.As một bước đầu tiên nhận ra số ECID của thiết bị của bạn và nhận dạng mẫu. Để có được số ECID bạn cần kết nối iDevice của bạn với máy tính bằng cáp USB và khởi động 3uTools.

  Khi 3uTools đưa ra, nhập DFU Mode, và sau đó bạn có thể xem ECID number.Now nhập để Normal Mode, bạn có thể nhấp vào iDevice để xem nhận dạng mô hình của bạn trên 3uTools. số ECID phải nộp càng Hexadecimal Vì vậy, nếu bạn nhận được giá trị thập phân chuyển nó sang hệ thập lục phân sử dụng một số chuyển đổi trực tuyến.

  Khi bạn ghi dấu cả ECID và đầu mẫu nhận diện qua các URL sau đây để truy cập TSS saver: tsssaver.1conan.com.

  Nhập Hexadecimal ECID và chọn Identifier bạn được công nhận trước đó. Bây giờ xác minh Captcha bằng cách nhấn và xác minh 'Tôi không phải là một robot' kiểm tra trước khi nhấn gửi.

  Một lần sau khi xác minh và nhấp nút Submit công cụ trực tuyến sẽ làm tất cả mọi thứ cho bạn và tiết kiệm các đốm màu SHSH2 cho phiên bản iOS hiện đang được chữ ký của Apple. Sau đó, nó sẽ trực tiếp đưa bạn đến một trang kết quả mà sẽ cung cấp cho bạn truy cập vào các đốm màu lưu để tải về. Sao chép và lưu các liên kết. Chờ 15 phút để có được những đốm màu và hãy thử kiểm tra các đốm màu.
  Nếu bạn bị mất URL của bạn, hãy chuyển qua URL trên một lần nữa và cho Hexadecimal ECID trong bị mất liên kết của bạn và bấm vào nút có các đốm màu của bạn để lưu các đốm màu SHSH2 cho iOS.

  Đó là kết thúc của các thủ tục để lưu blobs SHSH2 cho iOS 10.2. Thực hiện theo các thủ tục một cách cẩn thận và lấy các đốm màu SHSH2 cho iOS.

  Hãy theo chúng tôi trên twitter để có được thông tin iOs thực tế hơn: https://twitter.com/3u_tools
   
 2. tran tuan kiet

  Tham gia:
  29/9/08
  Được thích:
  27,902
  Best Answers:
  0
  tran tuan kiet
  VIP
  Đọc đc nửa đoạn chóng mặt ối trời ơi ngất
   
  1. 3uTools

   Tham gia:
   1/12/16
   Được thích:
   102
   Best Answers:
   0
   3uTools
   ĐẠI BÀNG
   3uTools @tran tuan kiet Sorry sir
   Sorry for bring you such an inconvenience.
   Because i can't speak in Vietnamese, so i use google to translate my tutorial so as to help more and more ios users.If you can speak English, you may view the ooriginal post here: http://www.3u.com/tutorial/articles/910/why-and-how-to-save-shsh2-blobs-for-ios-10-2-jailbreak

   If you have any problems about 3uTools, please post them on https://www.facebook.com/groups/3uTools/

   Xin lỗi sếp
   Xin lỗi vì đã mang lại cho bạn như một sự bất tiện.
   Bởi vì tôi không thể nói chuyện bằng tiếng Việt, vì vậy tôi sử dụng Google để dịch hướng dẫn của tôi để giúp đỡ càng nhiều người dùng ios. Nếu bạn có thể nói tiếng Anh, bạn có thể xem các bài ooriginal đây:http://www.3u.com/tutorial/articles/910/why-and-how-to-save-shsh2-blobs-for-ios-10-2-jailbreak

   Nếu bạn có bất kỳ vấn đề về 3uTools, xin vui lòng gửi cho họ trên https://www.facebook.com/groups/3uTools/
    
Đang tải...